Finanţare nerambursabilă până la 1 milion de euro pentru IMM – RELANSARE POR 2.2

Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor

CONTACT:  Ana-Maria Icătoiu, managing partner AVISSO BUCUREŞTI

💡 anamaria.icatoiu@avisso.eu | 0741 058 423

 

BENEFICIARI ELIGIBILI

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile constituite în baza Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria IMM-urilor non-agricole din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural.

CONDITII DE ELIGIBILITATE

Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria IMM-urilor non-agricole din mediul urban, precum și întreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural.

La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. Domeniul de activitate (clasa CAEN) în care dorește să realizeze investiția/proiectul trebuie declarat și autorizat distinct la locul de implementare a proiectului

Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze o singură clasă CAEN

Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, conform situațiilor financiare depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice

Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura contribuția proprie, cheltuielile neeligibile, resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

VALOAREA AJUTORULUI NERAMBURSABIL

Contribuția proprie la valoarea eligibilă a proiectului:

  • contribuția la valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de stat regional (în conformitate cu intensitatea maximă aplicabilă în funcție de categoria IMM și regiunea de dezvoltare în care se realizează investiția) este de 30% pentru întreprinderi mici și 40% pentru întreprinderi mijlocii situate în Regiunea de Nord Est.
  • contribuția la valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin schema de minimis este 10%.
CHELTUIELI ELIGIBILE

Categorii de cheltuieli eligibile, finanțabile prin AJUTOR DE STAT REGIONAL:

  1. Capitolul 1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului 

1.1. Amenajarea terenului – se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului și care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri rețele de utilități din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază), devieri de cursuri de apă. 

1.2. Amenajări pentru protecția mediului şi aducerea la starea inițială – se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acțiuni de protecția mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spatii verzi. 

  1. Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului – se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități. 
  1. Capitolul 3. Cheltuieli pentru investiţia de bază 

3.1. Construcții și instalații – se cuprind cheltuieli aferente activităților de construire/extindere/ modernizare a spațiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, respectiv cheltuielile aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, construcții speciale, instalații aferente construcțiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalații interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicații şi alte tipuri de instalații impuse de destinaţia obiectivului. 

3.2. Dotări (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu si fără montaj, dotări) – se cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcționale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologiceşi al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv reţelele aferente necesare funcționării acestora: 

3.2.1.Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje și instalații de transportat și ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” 

3.2.2.Cheltuieli cu achiziționarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanţare. 

3.3. Active necorporale – se cuprind: 

3.3.1.Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare; 

3.3.2.Cheltuieli cu activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line ale produselor proprii ale solictantului.

Capitolul 4. Alte cheltuieli

4.1. Organizare de șantier
4.1.1.Lucrări de construcții şi instalaţii aferente organizării de şantier
4.1.2.Cheltuieli conexe organizării de şantier
4.2. Cheltuieli diverse şi neprevăzute – se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile cuprinse la Cap. 4. ”Cheltuieli pentru investiția de bază”, punctul 4.1. ”Construcții și instalații”

(Capitole din deviz)
Categorii de cheltuieli eligibile, finanțabile prin AJUTOR DE MINIMIS (trebuie să reprezinte maxim 20%
din valoarea eligibilă a proiectului):

5. Capitolul 5. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
5.1. Studii de teren – se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice,
hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se
amplasează obiectivul de investiție.
5.2. Obţinere avize, acorduri, autorizaţii – se includ cheltuielile pentru:
5.2.1.obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;
5.2.2.obţinerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare;
5.2.3.obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de apă,
canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.;
5.2.4.obținerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă;
5.2.5.întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea
terenului în cartea funciară;
5.2.6.obţinerea acordului de mediu;
5.2.7.obținerea avizului P.S.I.;
5.2.8.Comisioane, cote si taxe – se cuprind: cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții
pentru controlul calităţii lucrărilor de construcții, cota pentru controlul statului în
amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cota
aferentă Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de
construire/desfiinţare.
5.2.9.alte avize, acorduri și autorizații.
5.2.10. Achiziția semnăturii electronice
5.3. Proiectare și inginerie – se includ cheltuielile pentru elaborarea documentațiilor necesare
obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizațiilor aferente obiectivului de investiție (documentaţii
ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism,
documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic
etc.). Pentru lucrările de creștere a performanţei energetice a clădirilor ca urmare a
modernizărilor/ reabilitărilor, se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic.
5.4. Consultanță – se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:
5.4.1.plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare/ a planului de afaceri;
5.4.2.plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului execuției investiției sau
administrarea contractului de execuție (managementul de proiect).
5.4.3.plata serviciilor de consultanţă la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de 3Pagină
achiziții.
5.5. Asistenţă tehnică – se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

5.5.1.asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului);

5.5.2.plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizați conform prevederilor legale pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții şi instalații.

  1. Capitolul 6. Cheltuieli cu activități specifice priorității de investiție

6.1. Cheltuieli cu activități de certificare a produselor, serviciilor, proceselor

6.2. Cheltuieli cu activități de certificare a sistemelor de management

6.3. Cheltuieli cu activități de internaționalizare  se includ cheltuielile cu participarea la târguri, misiuni comerciale, expoziții internaționale: taxa de participare, închirierea stand-ului, transportul și cazarea pe perioada evenimentului pentru maximum 2 delegaţi, transportul și depozitarea mostrelor şi materialelor promoționale

Capitolul 7. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului – sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5000 lei fără TVA

Capitolul 8. Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern – sunt eligibile in limita a 5000 lei fără TVA, trimestrial (aferente activitatilor ce pot fi auditate in trimestrul respectiv).