Finanţări nerambursabile pentru IMM-urile din Servicii şi Comerţ de până la 250.000 lei

Programul de finanțare Comerț – Servicii 2017 urmează să fie lansat în data de 14 august, conform unui anunț făcut de Ilan Laufer, ministrul Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. De altfel, toate detaliile Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă au fost făcute publice pe site-ul http://www.aippimm.ro. Accesaţi documentele AICI.

AVISSO le stă la dispoziţie celor interesaţi cu sprijin în atragerea de finanţări nerambursabile de până la 250.000 de lei.

Suma reprezintă 75% sau 90% din valoarea totală a investiţiilor, iar programul se adresează firmelor care au o vechime mai mare de 2 ani.

 

În cadrul acestui program de finanțare, beneficiari eligibili sunt întreprinderile mici și mijlocii care respectă următoarele criterii la data depunerii cererii de finanțare:

 • sunt înregistraţi conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile sau în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanti în afaceri;
 • sunt persoane juridice (societăţi/societăţi cooperative) care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
 • au cel puţin un an calendaristic de la înfiinţare la data deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor;
 • nu au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul programului în ultimii trei ani;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale.
 • Prin acest program, beneficiarii eligibili vor putea primi o valoare a ajutorului financiar nerambursabil de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate, dar nu mai mult de 250.000 de lei pentru fiecare beneficiar.Beneficiarii vor trebui să contribuie financiar cu cel puțin 10% din valoarea eligibilă a proiectului, dar și să susțină în întregime valoarea neeligibilă.Atenție! TVA-ul nu este o cheltuială eligibilă.

  Cheltuielile eligibile și neeligibile în cadrul acestui program

  Următoarele categorii de cheltuieli sunt eligibile în cadrul acestui program de finanțare, urmând a fi decontate în procent de până la 90%:

  • echipamente IT tehnică de calcul;
  • cititoare pentru cod de bare;
  • cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;
  • aparate de marcat electronice fiscale;
  • echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru;
  • electro şi motostivuitoare;
  • active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii;
  • mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
  • autoutilitare, cu excepția vehiculelor de teren;
  • certificarea unui sistem de management al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale și pentru siguranța alimentelor;
  • realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului, dacă nu există o pagină web la depunerea proiectului;
  • instalaţii și echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;
  • instalaţii de încălzire sau climatizare;
  • participarea la cursuri de instruire pentru formare;
  • comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei calificare profesională;
  • consultanţă pentru întocmirea documentaţiei, dar nu mai mult de 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

  Următoarele tipuri de cheltuieli sunt neeligibile în cadrul proiectului și vor fi suportate de către beneficiar din fonduri proprii, dacă ele sunt prevăzute în cadrul planului de afaceri:

  • TVA;
  • bunuri second-hand;
  • taxe, avize, comisioane;
  • ambalajul, transportul, punerea în funcţiune;
  • instruirea personalului pentru utilizarea bunurilor achiziţionate.

  Depunerea cererii de finanțare

  Depunerea cererii de finanțare se va face în format electronic, prin intermediul site-ului Agenției pentru Implementarea Programelor și Proiectelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, doar în perioada în care sesiunea de depunere a proiectelor va fi activă.

  Sesiunea de primire a proiectelor urmează a fi lansată în data de 14 august 2017, conform anunțului făcut de ministrul de resort. Totuși, data oficială pentru depunerea proiectelor va fi anunțată  și pe site-ul AIPPIMM cu cel puțin cinci zile înainte.

  Conform procedurii de implementare a acestui program de finanțare, sesiunea va fi deschisă pentru zece zile. În cazul în care vor rămâne fonduri nealocate, sesiunea va putea fi prelungită.

  Documentele necesare pentru depunerea proiectului sunt următoarele:

  • cererea de finanțare;
  • planul de afaceri;
  • certificat constatator emis în original sau în variantă online de Oficiul Registrului Comerțului;
  • declarații pe proprie răspundere că societatea nu are datorii la stat sau la bugetele locale;
  • declarații pe proprie răspundere că societatea respectă condițiile de eligibilitate menționate în procedura de implementare a programului.

  Semnarea contractelor de finanțare

  Beneficiarii care vor implementa proiectele din fonduri proprii vor semna contractele de finanțare până la data de 29 noiembrie 2017.

  Beneficiarii care vor implementa proiectele din credit bancar vor avea la dispoziție un termen suplimentar pentru semnarea contractului de credit, astfel că vor semna contractele de finanțare până cel târziu la data de 16 decembrie 2016.

  Pentru semnarea contractelor de finanțare, beneficiarii vor depune următoarele documente în original:

  • extras de cont obținut de cel mult trei zile sau scrisoare de confort angajantă din partea băncii;
  • certificate fiscale pentru lipsa datoriilor la bugetul de stat sau bugetele locale

  Reguli pentru desfășurarea achizițiilor în cadrul proiectului

  După aprobarea proiectului și semnarea contractului de finanțare, beneficiarul va fi obligat să deruleze o procedură de achiziții publice, care va trebui să cuprindă:

  • cel puțin trei cereri de ofertă;
  • ofertele primite;
  • un proces-verbal prin care să fie justificată alegerea ofertei câştigătoare;
  • contractul cu furnizorii declarați câștigători.

  Acest dosar va fi prezentat după încheierea contractului, la momentul depunerii decontului. Nerespectarea prevederilor menționate mai sus va duce la neeligibilitatea cheltuielilor efectuate și respingerea cererii de decont.

  Beneficiarul va fi obligat să implementeze planul de afaceri și să facă toate cheltuielile eligibile și neeligibile până cel târziu la data de 31 martie 2018.

  De asemenea, tot până la această dată va trebui să fie depusă documentația de decont.

  Finanțatorul are dreptul de a efectua vizite neanunțate la locul de implementare al proiectului, pentru a verifica îndeplinirea obligațiilor asumate de către beneficiar.

  După finalizarea proiectului și încasarea ajutorului financiar nerambursabil, beneficiarii vor trebui să se asigure că:

  • se vor păstra locurile de muncă nou-create, dar și cele existente la data depunerii cererii de finanțare, pentru o periodă de trei ani
  • bunurile achiziționate nu vor fi înstrăinate;
  • bunurile achiziționate vor fi menținute în stare de funcționare;
  • bunurile achiziționate vor fi păstrate în proprietatea societăţii pe întreaga perioadă de monitorizare a programului, respectiv trei ani, începând cu anul următor primirii alocaţiei financiare nerambursabile;
  • bunurile achiziționate vor fi asigurate în favoarea finanțatorului pentru o durată de patru ani (anul de implementare și trei ani de monitorizare).

AVISSO vă stă la dispoziţie cu informaţii suplimentare şi analiza eligibilităţii companiei în vederea aplicării pentru finanţare.

Contact:

Andreea Baciu,

0732.166.488

andreea.baciu@avisso.eu

Irina Molan

0740.254.881

irina.molan@avisso.eu