Finanţări nerambursabile pentru turism în 2017-2018

Considerații generale – finanțări nerambursabile

» Sunt eligibile doar cheltuielile efectuate pentru implementarea proiectului (aferente investiției de bază), după semnarea contractului de finanțare.

» Excepție fac cheltuielile pentru proiectare și consultanță efectuate în perioada de pregătire a proiectului: studii de teren, obținere avize/acorduri/autorizații, proiectare și inginerie, consultanță în elaborarea cererii de finanțare etc.

» Fiecare axă prioritară stabilește indicatori și ținte cu scopul de a evalua progresul în implementarea proiectului, urmărind atingerea obiectivelor priorității de investiții (spre exemplu: număr de locuri de muncă create și menținute, active achiziționate, investiții realizate și menținute, număr de IMM-uri sprijinite).

» Pentru implementarea financiară a proiectelor se aplică principiul rambursării, a cererilor de plată sau mecanismul de avans.

» Nu se finanțează întreprinderile ce au înregistrat pierderi sau întreprinderile aflate în dificultate.

Programul Operațional Regional 2014 – 2020

Axa Prioritară 2.2 ITI – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Beneficiari eligibili

Societate sau societate cooperativă care a înregistrat profit din exploatare (>0 lei în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare) si se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Valoarea ajutorului financiar nerambursabil

Valoarea finanțării nerambursabile pentru un proiect este cuprinsă între 200.000 euro și 1.000.000 euro și reprezintă:

90% pentru cheltuielile care sunt supuse schemei de ajutor de minimis – maxim 20% din valoarea totală a proiectului;

– cheltuieli supuse schemei de ajutor de stat regional: 60% (pentru întreprinderi mijlocii) respectiv 70% (pentru întreprinderi mici și microîntreprinderi);

Proiectul trebuie să prevadă investiții inițiale în active corporale, finanțabile prin ajutor de stat regional (construire, extindere, dotare spații de producție/servicii)

Condiții încadrare IMM – întreprindere unică:

a)microîntreprinderi

 • <10 salariaţi;
 • CA/Active totale <2 milioane euro, echivalent în lei;
 1. b) întreprinderi mici
 • < 50 de salariaţi;
 • CA/Active totale < 10 milioane euro, echivalent în lei;
 1. c) întreprinderi mijlocii
 • < 250 de salariaţi;
 • CA < 50 milioane euro, echivalent în lei, sau
 • Active totale < echivalentul în lei a 43 milioane euro.

   

Coduri CAEN eligibile: 5510 (Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare), 5520 (Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată), 5590 (Alte servicii de cazare) si 5530 (Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere).

 Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020

Submăsura 6.4 –  Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole (zona ITI – Delta Dunării și Național )

BENEFICIARI ELIGIBILI

 • Fermieri, membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural.
 • Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, cu activitate sau nou înfiinţate.

AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL (AFN):

70% respectiv 90% în următoarele cazuri:

 • – pentru activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi agro-turism (capacitate de cazare de maxim 8 camere – 16 locuri, conform prevederilor Ordinului ANT nr. 65/2013);- pentru fermierii care îşi diversifică activitatea de baza agricolă prin dezvoltarea unor activităţi neagricole.

  VALOAREA ajutorului financiar nerambursabil nu va depăși 200.000 EURO/ beneficiar.

Codul CAEN aferent activităţilor care sunt eligibile la finanţare sunt stabilite prin anexe la Ghidul Solicitantului.

 

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020

Măsura II.2. – Investiții productive în acvacultură (1)

BENEFICIARI ELIGIBILI:

-Societăți comerciale înființate în baza Legii 31/ 1990, cu istoric de funcționate sau start-up-uri;

-ONG-uri.

Se finanțează doar solicitanții cu activitate economică în domeniul acvaculturii (cod CAEN 0321 și/ sau 0322)

Investiția în acvacultură este obligatorie! Investiția în structura de cazare în interiorul fermei de acvacultură este activitate complementară, plafonată la maxim 400.000 EURO.

 

NOTA BENE!

-Structura de cazare trebuie să îndeplinească criteriile minime prevăzute de Ordinul ANT nr. 65/ 2013;

-La finalul proiectului structura de cazare va fi introdusă în circuitul turistic;

-Se acceptă construirea/ modernizarea/ dotarea unei singure structuri de cazare cu o capacitate de 10 camere (20 locuri);

 AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL (AFN):

50% pentru IMM-uri și ONG-uri;

30% pentru întreprinderi mari.

Valoarea totală eligibilă a proiectului nu poate depăși 4.000.000 EURO (AFN și contribuție proprie) .

 

În cadrul POPAM este acceptat aportul în natură!

 

Aportul în natură:

-Valoarea de piață trebuie certificată printr-un raport ANEVAR;

-Pot fi folosite pentru aportul în natură doar activele asupra cărora se intervine în mod direct prin proiect;

-Activele care sunt folosite ca aport în natură trebuie să fie în proprietatea beneficiarului (nu este acceptată concesiunea!) și sa fie libere de orice sarcini;

Nu sunt acceptate activele care au mai beneficiar de finanțare nerambursabilă;

Implementarea financiară a proiectelor finanţate din fonduri europene

Mecanismul cererilor de plată – Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR 2014 – 2020)

Beneficiarul proiectului își va deschide în mod OBLIGATORIU un cont la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului.

Documente necesare pentru elaborarea cererii de plată:

» facturi emise în baza contractelor de achiziție bunuri/ servicii lucrări pentru implementarea proiectului și neplătite de Beneficiar;

» pentru contractele de lucrări/servicii, cererea de plată trebuie însoțită, pe lângă documentele specifice achizițiilor (contracte, PV recepție etc. ), garanția de avans (dacă este cazul) și garanția de bună execuție;

»  ordinele de plată pentru plata contribuției proprii aferente cheltuielilor eligibile.

În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la încasarea sumei de la AM, Beneficiarul va efectua plata pentru facturile înscrise în cererea de plată.

Mecanismul avansului – Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2014 – 2020)

Principiul rambursării cheltuielilor efectuate

Presupune rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate (suportate și plătite efectiv) de către beneficiar.

ex.: Ajutorul nerambursabil potrivit programului accesat este de 70%, atunci BENEFICIARUL va primi de la finanțator – prin rambursare -70% din totalul cheltuielilor eligibile efectuate cu condiția să nu se depășească valoarea maximă eligibilă pentru proiectul aprobat spre finanțare.

Indicatori financiari calculați pentru depunerea proiectului spre finanțare 

ROL:

» Să se dovedească dacă un proiect merită să fie cofinanţat;

» Să se determine dacă un proiect are nevoie de cofinanţare şi care este valoarea acesteia (fără ajutorul financiar nerambursabil investiția nu se poate realiza);

» Să determine sustenabilitatea financiară a proiectului și a companiei care va primi ajutorul financiar nerambursabil;

» Să determine profitabilitatea proiectului.

Programul Operațional Regional (POR 2.2.)

» Menţinerea în stare de operare a investiţiei inițiale realizate cu finanţare POR *

» Gradul de îndeplinire a indicatorilor financiari asumați în momentul depunerii cererii de finanțare (Rata solvabilității generale și Rata rentabilității financiare (ROE))**

Termenul de realizare a indicatorului îl reprezintă finalul exercițiului financiar ulterior anului în care se finalizează implementarea proiectului.

**  Termen de verificare – la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar complet după implementarea investiției.

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR 6.4.)

Pe o perioadă de 5 ani de la ultima tranşa de plată efectuată de Agenţie, Beneficiarul se obligă să respecte și să mențină criteriile de eligibilitate şi de selecţie.

Dacă pe parcursul perioadei de implementare sau de monitorizare se încalcă cel puţin un criteriu de eligibilitate sau de selecţie Cererea de finanțare devine neeligibilă.

Obligații de raportare în perioada de monitorizare – Programul Operațional Regional (POR 2.2.)

Obligații de raportare în perioada de monitorizare – Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR)

Exemplu:

 • Beneficiarii submăsurii 6.4 trebuie să depună în perioada de monitorizare, anual, Raportul de monitorizare, pentru proiectele care vizează înfiinţarea şi dezvoltarea agropensiunilor, la compartimentele Ex-post din cadrul Centrelor Regionale pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (CRFIR).

Vă stăm la dispoziție pentru orice alte detalii!

Mirabela Miron – Președinte

Telefon: 0731 166 499

E-mail: mirabela.miron@avisso.eu

Andreea CARP – Managing Partner

Telefon: 0740 510 304

E-mail: andreea.carp@avisso.eu