Fonduri nerambursabile pentru incubatoarele de afaceri

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

AXA PRIORITARA 2, PRIORITATEA DE INVESTITII 2.1 B – INCUBATOARE DE AFACERI

 

PERIOADA DE DEPUNERE A PROIECTELOR: Trimestrul IV 2017 – APEL IN CONSULTARE
PROIECTE ELIGIBILE
 • Crearea/ extinderea incubatoarelor de afaceri, prin construirea, extinderea spațiilor aferente;
 • Dotarea incubatoarelor de afaceri cu active corporale, necorporale;
 • Reabilitarea/reconversia unui imobil existent neutilizat in scopul creării unui incubator de afaceri;
 • Servicii prestate în cadrul incubatoarelor de afaceri.
INDICATORII PROIECTULUI
 • Rata de supraviețuire a firmelor incubate în ciclu de incubare (3 ani de la finalizarea investiției);
 • Numărul mediu de salariați pe firmă incubată (media pe întreg incubatorul) la finalul primului ciclu de incubare (3 ani de la finalizarea investiției);
 • Gradul de ocupare al incubatorului (suprafața ocupată/utilizată de rezidenți-firme incubate raportat la capacitatea totală a incubatorului, exclusiv spațiile ocupate de administratorul incubatorului), la 2 ani de la finalizarea proiectuluii
BENEFICIARI ELIGIBILI
 • entitățile individuale care au calitatea de fondator al incubatorului de afaceri (autoritatea publica a administrației publice locale, instituția sau consorțiul de instituții de învățământ superior acreditate, institutele, centrele si stațiunile de cercetare dezvoltare, camerele de comerț sau persoana juridica de drept privat care înființează un incubator de afaceri) sau parteneriatele dintre fondatorii incubatorului de afaceri;
 • asocierile in participație, realizate in condițiile legii, intre un fondator autoritate publica si, după caz:
 • una sau mai multe persoane juridice de drept privat;
 • una sau mai multe persoane juridice înființate in baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările si completările ulterioare;
 • un patronat sau un sindicat înregistrat conform Legii dialogului social nr. 62/2011, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
 • o persoana juridica ce funcționează conform Legii camerelor de comerț din Romania nr. 335/2007, cu modificările si completările ulterioare.;
VALOAREA AJUTORULUI NERAMBURSABIL

Valoare finanțării nerambursabile este cuprinsă între 200.000 euro și 7.000.000 euro.

Rata de cofinanțare a beneficiarului este de cuprinsă în intervalul 30% – 50% în funcție de categoria de IMM.

Alocare financiară apel: 20,60 mil euro (Nord-Est)

 

CHELTUIELI ELIGIBILE
 • lucrări de construire, extindere a spațiilor aferente incubatorului, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanţare.
 • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.
 • Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Sunt eligibile și investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) în care sunt implementate diferite funcționalități specifice comerțului electronic: publicarea cataloagelor de articole, prețuri și stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronică, facturare electronică.
 • Achiziționarea de servicii suport pentru afaceri
 • Cheltuieli cu proiectarea si asistenta tehnica;
 • Cheltuieli cu consultanta;
 • Cheltuieli cu informarea si publicitatea proiectului
 • Cheltuieli cu auditul extern

Contact:

Mihaela Măriucă, managing partner AVISSO

0745.520.094

mihaela.mariuca@avisso.eu