Despre prevederile referitoare la scutirile de la plată pentru bugetari, pensionari şi părinţi

Bugetarii, pensionarii şi părinţii vor fi scutiţi de la plata anumitor sume, trei legi fiind date în acest sens de Parlament.

Actele normative privind scutirile au fost publicate deja în Monitorul Oficial.
BUGETARI
Legea nr. 124/2014 se referă la unele măsuri privind veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice, aceasta fiind publicată în Monitorul Oficial nr. 700/2014.
Noua lege – care se aplică din 27 septembrie 2014 – se adresează următoarelor categorii de persoane:
  • personalului ale cărui venituri de natură salarială au fost stabilite în baza actelor normative privind salarizarea personalului din sectorul bugetar, aplicabile anterior intrării în vigoare a Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 330/2009;
  • personalului plătit din fonduri publice absolvent al unei forme de învăţământ superior, care a susţinut şi promovat examenul de licenţă, încadrat pe funcţii corespunzătoare nivelului de studii absolvit şi care nu poate face dovada deţinerii unei diplome de licenţă, ca urmare a neeliberării acesteia de către instituţiile abilitate.
Actul normativ exonerează de la plată următoarele sume:
a) sumele nerecuperate de către instituţiile publice reprezentând:
  • contravaloarea tichetelor cadou acordate în anii 2008 şi 2009 către personalul din învăţământul preuniversitar de stat;
  • plata indemnizaţiilor pentru concediile medicale ale salariaţilor suportate integral din credite primite de la bugetul de stat şi nerecuperate din FNUASS, în termenul legal de prescripţie, respectiv la finele lunii decembrie 2013;
  • plata de despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate, precum şi despăgubiri morale către salariaţii disponibilizaţi din administraţia publică centrală şi locală ca urmare a punerii în aplicare a unor acte normative emise de Guvernul României şi ulterior respinse sau declarate neconstituţionale;
b) sumele reprezentând plata salariilor şi a altor drepturi salariale acordate salariaţilor care au fost numiţi în funcţii publice în temeiul unor acte normative emise de Guvernul României şi care au continuat exercitarea funcţiilor şi după respingerea sau declararea lor ca fiind neconstituţionale.
PENSIONARI
Legea nr. 125/2014 – care a fost publicată tot în Monitorul Oficial nr. 700/2014 – intră în vigoare la data de 1 octombrie 2014 și stabilește că nu se recuperează sumele reprezentând debite constituite sau care urmează a fi constituite în sarcina pensionarilor aflaţi în evidenţa sistemului public de pensii la data intrării în vigoare a legii, reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de pensie, indemnizaţie socială pentru pensionari şi indemnizaţie pentru însoţitor.
Mai mult, sumele provenite din debite şi recuperate de la aceștia începând cu data de 1 ianuarie 2011 şi până la data intrării în vigoare a legii se restituie eşalonat, pe o perioadă de cinci ani calendaristici, începând de la data de 1 ianuarie 2015, prin plăţi anuale egale.
Restituirea se realizează pe baza cererilor depuse de către pensionari la casele de pensii la care sunt arondate. Aceste sume nu se actualizează cu indicele de inflaţie şi nu sunt purtătoare de dobânzi, penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate sau, după caz, impozitul, aferente debitelor scutite la plată nu se recuperează.
Scutirea la plată și restituirea se aplică indiferent de categoria de pensie de care beneficiază sau a beneficiat pensionarul la momentul constatării existenței debitelor.
PĂRINŢI
Legea nr. 126/2014 modifică prevederile OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, dar stabileşte şi unele măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului.
Legea nr. 126/2014 a fost publicată, de asemenea, în Monitorul Oficial nr. 700/2014 şi se aplică din 27 septembrie 2014.
Actul normativ stabilește că plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului nu se suspendă în cazul în care persoana se află în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:
  • primeşte diverse sume în baza legii, a contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru creşterea copilului, altele decât cele rezultate din desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu;
  • primeşte indemnizaţii în calitate de consilier local sau judeţean, indiferent de nivelul acestora;
  • realizează venituri supuse impozitului, prin desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu, de maximum şase ori Indicatorul Social de Referință (3000 de lei) într-un an calendaristic.
Dacă se depășesc aceste limite, recuperarea sumelor încasate necuvenit se realizează prin calculul diferenţei dintre cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru creşterea copilului încasate şi nivelul lunar al stimulentului de inserţie la care ar fi avut dreptul. Debitul se constituie numai pentru lunile în care s-a desfăşurat o activitate.
Debitele constituite sau care urmează a fi constituite în sarcina persoanelor cu drepturi de indemnizaţie pentru creşterea copilului/stimulent/stimulent de inserţie în baza OUG nr. 148/2005 sau a OUG nr. 111/2010 se scutesc de la plată.
Sumele provenite din debitele recuperate începând cu data de 1 ianuarie 2011 şi până la data intrării în vigoare a legii se restituie eşalonat pe o perioadă de cinci ani calendaristici, începând de la data de 1 ianuarie 2015, prin plăţi anuale egale.
Aceste sume nu se actualizează cu indicele de inflaţie şi nu sunt purtătoare de dobânzi, penalităţi sau majorări de întârziere, după caz. Totodată, contribuţia de asigurări sociale de sănătate aferentă debitelor scutite de la plată/restituite nu se recalculează şi nu se recuperează.
Pentru a beneficia de scutirea la plată şi/sau restituirea sumelor recuperate, persoanele în sarcina cărora s-au stabilit debite se vor adresa cu cerere scrisă agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti.
Cererea va fi însoţită de declaraţia pe propria răspundere că toate documentele prezentate în vederea stabilirii dreptului de indemnizaţie pentru creşterea copilului/stimulent/stimulent de inserţie.
Scutirea la plată / restituirea sumelor urmează să se realizeze în baza unei decizii ce se emite în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Decizia se comunică debitorului în termen de 15 zile de la emiterea acesteia.


Call Now Button