Etapele programului „CASA EFICIENTĂ ENERGETIC”

Demararea programului
Perioada de organizare a sesiunii de înscriere, precum şi sumele destinate finanţării în cadrul programului se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.

Dispoziția se publică pe pagina de internet a Autorităţii cu minimum 5 zile înainte de data programată pentru deschiderea sesiunii de înscriere. Pe parcursul derulării programului se pot organiza mai multe sesiuni de înscriere.

              Etapele programului sunt următoarele:
a) publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a anunţului de deschidere a sesiunii de înscriere; b) înscrierea solicitanților în aplicația informatică; c) depunerea dosarelor de finanţare; d) analiza conformităţii administrative a documentelor depuse, a eligibilităţii solicitantului, a proiectului și a cheltuielilor; e) publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a rezultatelor analizei dosarelor de finanțare; f) depunerea şi soluţionarea contestaţiilor; g) încheierea contractelor de finanţare; h) implementarea proiectelor; i) monitorizarea proiectelor.

Criterii de eligibilitate a solicitantului
Este considerat eligibil solicitantul care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) este persoană fizică cu domiciliul în România;

b) este proprietar/coproprietar al imobilului – construcţie pentru care solicită finanțare, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară;

c) imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară; nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

d) nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare, la momentul depunerii dosarului de finanțare;

Înscrierea persoanelor fizice în aplicația informatică
Înscrierea persoanei fizice în cadrul programului se realizează în aplicaţia informatică, în limita bugetului, prin introducerea informaţiilor cerute, inclusiv cuantumul primei de eficiență energetică solicitat, fundamentat pe baza unui CPE și a unui audit energetic, obținute înaintea intervenției, dar nu mai vechi de 6 luni la data înscrierii în aplicația informatică.

La momentul atingerii pragului de 150% din totalul bugetului alocat, aplicația informatică nu va mai permite înscrierea persoanelor fizice.

Autoritatea publică pe pagina de internet lista solicitanților care s-au înscris în aplicația informatică și care au obligația de a transmite dosarul de finanțare, în termen de 60 zile de la publicare, la sediul AFM.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării acestui Ghid de finanțare, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Administraţia Fondului Pentru Mediu. Ghidul complet de finanțare poate fi accesat AICI. Mai multe detalii găsiți pe pagina Ministerului Mediului.

Pe unde au loc cele mai mari pierderi de căldură la o locuință
Încălzirea reprezintă cea mai mare povară în bugetul de utilități al unei familii. Cele mai mari pierderi de căldură la o locuință unifamilială au loc prin ziduri. Așadar, termoizolarea pereților reprezintă măsura cu cel mai mare impact în factura de utilități a unei locuințe, ce poate conduce la economii de până la 40%. De asemenea, prin ferestre se poate pierde circa 20% din căldură, potrivit coordonatorilor proiectului „România Eficientă”, cel mai amplu proiect privat de interes național de eficiență energetică, derulat de Energy Policy Group.Call Now Button