Finanțare nerambursabilă pentru stimularea investițiilor cu impact major în economie

Beneficiari eligibili:

Întreprinderi nou-înființate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înființate conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiții de eligibilitate a solicitantului:

a) sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
b) realizează o investiție inițială în România, în unul din domeniile de activitate eligibile;
c) fac dovada viabilității proiectului de investiții și a eficienței economice a întreprinderii pe baza Planului de investiții şi a Planului de afaceri;
d) nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;
e) nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate”;
f) nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;
g) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
h) nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții;
i) nu au închis o activitate identică sau similară în spațiul economic european în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare şi, la momentul înregistrării cererii, nu au planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după
finalizarea, în regiunea în cauză, a investiției inițiale.

Suplimentar, pentru întreprinderile cu cel puțin un exercițiu financiar încheiat:

j) au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare ca zero în ultimul exercițiu financiar încheiat
k) au capitaluri proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat

Suplimentar pentru întreprinderile nou-înființate

l) au capital social subscris vărsat în valoare de minimum 100.000 lei;
m) nu aparțin unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii doi ani anterior înregistrării cererii de acord pentru finanțare o altă întreprindere înregistrată conform Legii societăților
nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare.

Eligibilitatea proiectelor:

Valoarea totală a unui proiect de investiții trebuie să fie de minimum 13.5 milioane lei (3 mil euro fără TVA) si vizează realizarea unei investiții inițiale.
Investiția inițială – investiția în active corporale şi necorporale aflate în acelaşi perimetru, legate de demararea unei unităţi noi, extinderea capacității unei unităţi existente, diversificarea producției unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unităţi existente.

Finanțare:

50% din valoarea cheltuielilor eligibile fără TVA cu exceptia regiunilor Vest, Ilfov (35%), Bucuresti (15% – 2017, 10% 2018-2020)

Cheltuieli eligibile: 

1. Active corporale – activele asociate investiției inițiale reprezentate de:
• construcții de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de construcții (valoarea maximă considerată eligibilă în cazul activelor corporale de natura construcțiilor care nu poate depăși 1.650 lei/mp arie desfășurată)
• instalații tehnice, mașini şi echipamente noi clasificate conform Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, cu valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită conform prevederilor legale în vigoare
2. Active necorporale – activele amortizabile asociate investiției inițiale care nu au o concretizare fizică sau financiară precum brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

Apelează un consultant AVISSO:
💡 anamaria.icatoiu@avisso.eu | 0741 058 423