Fondul de Dezvoltare şi Investiţii

Fondul de Dezvoltare şi Investiţii (FDI) este gestionat de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP), printr-un cont de disponibil.

Fondul se utilizează pentru finanţarea proiectelor de dezvoltare, care cuprind investiţii sau lucrări de întreţinere şi reparaţii curente, ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, precum şi ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, în domenii prioritare, după cum urmează:

1. Domeniul prioritar principal:
a) sănătate, respectiv dispensar medical rural, centru medical de permanenţă, spitale judeţene, municipale şi orăşeneşti;
b) educaţie, respectiv şcoli, grădiniţe, creşe, campusuri şcolare;
c) apă şi canalizare, inclusiv tratarea şi epurarea apelor uzate;
d) reţea de energie electrică şi reţea de gaze, inclusiv extinderea acestora;
e) infrastructura de transport, respectiv drumuri comunale şi locale, judeţene, străzi, zone pietonale, poduri, pasaje;
f) salubrizare;
g) reţea de iluminat public.

2. Domeniul prioritar secundar:
a) cultură, respectiv cămin cultural;
b) culte, respectiv reabilitare lăcaş de cult;
c) sport, respectiv construcţie/modernizare baze sportive pentru sport de masă şi performanţă;
d) locuinţe, respectiv locuinţe sociale, locuinţe pentru tineri, locuinţe de serviciu pentru specialişti, reabilitarea clădirilor cu risc seismic;
e) sedii administrative ale instituţiilor publice din mediul rural.

Fondul se utilizează şi pentru finanţarea proiectelor de investiţii ale universităţilor, în domenii prioritare, după cum urmează:
a) construcţia/modernizarea infrastructurii didactice, respectiv amfiteatre, laboratoare, săli de cursuri şi săli de sport;
b) construcţia/modernizarea infrastructurii de cercetare;
c) construcţia/modernizarea infrastructurii unor spaţii de cazare şi masă pentru studenţi;
d) construcţia/modernizarea infrastructurii unor centre de conferinţă, pentru diseminarea informaţiilor ştiinţifice.

Finanţarea proiectelor de dezvoltare se asigură sub formă de granturi, acordate din Fond.

Plafoanele de contractare şi tragerile anuale aferente granturilor acordate din Fond se aprobă anual prin legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal bugetar.
În anul 2019, plafoanele de contractare şi de tragere acordate din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului la solicitarea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, pentru finanţarea proiectelor de investiţii în cadrul Fondului de Dezvoltare şi Investiţii, sunt fiecare în sumă de 5.000 milioane lei.
Valoarea totală a împrumuturilor acordate Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză pe un interval de 20 ani este în limita sumei de 10.000 mil. euro echivalent lei.

Investiţiile finanţate din Fond pentru care există finanţare din fonduri externe nerambursabile sunt evaluate de către autorităţile de management care finanţează domeniile respective din perspectiva respectării condiţiilor necesare rambursării acestora din fonduri externe nerambursabile printr-o cerere de rambursare ulterioară. Autorităţile de management vor formula recomandări privind structura şi implementarea proiectului astfel încât acesta să fie eligibil la rambursare în cazul în care reglementările permit acest lucru.
În termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanţare, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză virează beneficiarului într-un cont de disponibil cu destinaţie specială suma solicitată. În execuţie, în termen de 3 zile de la încasare, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, respectiv universităţile transferă suma aflată în contul de disponibil în bugetul local sau în bugetele de venituri şi cheltuieli ale universităţilor, după caz, în vederea utilizării acesteia. Avansul neutilizat până la data de 31 decembrie a fiecărui an se restituie în contul Fondului din care a fost virată.

Normele metodologice

În vederea acordării granturilor din Fond, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, respectiv universitățile depun o solicitare de finanțare către Comisia Națională de Strategie și Prognoză, denumită în continuare CNSP, în care menționează următoarele:
a) denumirea proiectului și încadrarea acestuia în domeniile prevăzute in ordonanța de urgență;
b) valoarea estimată a proiectului, cu eșalonarea pe ani a acesteia;
c) respectarea încadrării în condițiile prevăzute in ordonanța de urgență;
d) mențiune cu privire la solicitarea avansului de 5% din valoarea finanțării, dar nu mai mult decât valoarea ce urmează a fi finanțată în anul în care se face solicitarea;
e) în cazul unei solicitări pentru domeniul prioritar secundar, solicitantul va anexa la cererea de grant o declarație pe propria răspundere prin care își asumă faptul că a finalizat integral toate proiectele din domeniul prioritar principal.

Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, respectiv universitățile pot să se adreseze CNSP în scris, anterior depunerii solicitării de finanțare, în vederea verificării eligibilității. CNSP va verifica încadrarea în domeniile prioritare și va comunica dacă proiectul poate fi finanțat din Fond.

Pentru proiectele de dezvoltare și de investiții, în vederea încheierii contractelor de finanțare multianuale, beneficiarii transmit CNSP autorizația de construire valabilă sau devizele de lucrări și memoriile tehnice, după caz, necesare demarării execuției lucrărilor.

Valoarea grantului se stabilește de către CNSP în conformitate cu normele și procedurile sale interne de acordare, în baza solicitării beneficiarului – unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale sau asociații de dezvoltare intercomunitară, cu încadrarea în condițiile prevăzute în ordonanța de urgență și în prezentele norme metodologice.

Beneficiarii pot să dețină concomitent cel mult două proiecte finanțate din Fond, iar solicitarea de finanțare pentru un proiect se face numai în ordinea domeniilor prevăzute in ordonanța de urgență și să solicite finanțare pentru un proiect din domeniul prioritar secundar numai după finalizarea integrală a proiectelor din domeniul prioritar principal.

Categoriile de lucrări pentru proiectele de dezvoltare care cuprind investiții noi și extinderea/finalizarea investițiilor existente, constând în construcții, modernizări și dotări, precum și lucrări de întreținere și reparații curente din domeniile prioritare din ordonanța de urgență, care se finanțează din Fond, sunt:

1. Pentru domeniul prioritar principal:
              a) lucrări de construire, reparații capitale, transformări, consolidări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări și reabilitare termică a construcțiilor aferente pentru dispensare medicale rurale, centre medicale de permanență, spitale județene, municipale și orășenești;
              b) dotarea, ca activitate independentă, a unităților sanitare, și anume achiziția de echipamente medicale și mobilier specific medical, alte categorii de echipamente și dotări independente;
              c) lucrări de construire, reparații capitale, transformări, consolidări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări și reabilitarea termică a construcțiilor aferente pentru școli, grădinițe, creșe, campusuri școlare;
              d) dotarea, ca activitate independentă, a unităților de învățământ preuniversitar/universitar, precum și a creșelor, și anume achiziția de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente;
              e) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și stațiilor de tratare a apei, lucrări pentru realizarea componentelor sistemului centralizat de alimentare cu apă, constând în: frontul de captare a apei, inclusiv instalațiile de pompare până la stația de clorinare, conductele de aducțiune, stația de clorinare și/sau tratare a apei, rezervorul de înmagazinare a apei potabile, stațiile de pompare și repompare între componentele tehnologice și de la acestea în rețelele de distribuție, rețelele de distribuție, anexele administrative și împrejmuirile, branșamente până la limita de proprietate;
              f) lucrări pentru extinderea și reabilitarea/modernizarea componentelor sistemelor centralizate de alimentare cu apă existente prevăzute la lit. e);
              g) categorii de lucrări pentru realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de canalizare și stațiilor de epurare a apelor uzate cum sunt:
                            – lucrări pentru realizarea componentelor sistemelor de canalizare și stațiilor de epurare a apelor uzate, constând în: colectarea, transportul și evacuarea apelor uzate de la utilizator la stațiile de epurare, epurarea apelor uzate și evacuarea apei epurate în emisar, evacuarea, tratarea și depozitarea nămolului rezultat în activitatea de epurare, anexele administrative și împrejmuirile;
                            – lucrări pentru extinderea și reabilitarea/modernizarea componentelor sistemelor de canalizare și stațiilor de epurare a apelor uzate existente;
              h) lucrări pentru construirea, înființarea unor rețele noi de gaze, inclusiv racordarea la conducta de transport gaze naturale, precum și dezvoltarea, reabilitarea, extinderea și modernizarea rețelelor de gaze existente. Se finanțează inclusiv conductele de racord la rețelele de distribuție în regim de medie/înaltă presiune și stația de reglare-măsurare;
              i) lucrări pentru construirea, înființarea unor rețele noi de energie electrică, precum și dezvoltarea, reabilitarea, extinderea și modernizarea rețelelor de energie electrică existente. Se finanțează inclusiv racordarea la rețeaua de medie/înaltă tensiune și realizarea de posturi de transformare;
              j) lucrări pentru construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cum sunt:
                            – aducerea structurii rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului;
                            – investiții noi în infrastructura rutieră;
                            – lucrări de întreținere și reparații curente a infrastructurii rutiere;
                            – corecția și îmbunătățirea elementelor geometrice ale drumurilor de interes județean și de interes local- profiluri transversale și longitudinale, curbe, supraînălțări;
                            – amenajarea acostamentelor, inclusiv căi de acces pietonale și trotuare în interiorul localităților;
                            – amenajarea intersecțiilor cu alte drumuri laterale și amenajarea acestora pe o lungime de maximum 25 metri;
                            – execuția de sisteme colectoare și de dirijare a apelor pluviale;
                            – refacerea și construcția de podețe și poduri, ziduri de sprijin, consolidări de taluzuri, atunci când acestea sunt necesare pentru siguranța circulației și pentru realizarea în siguranță a lucrărilor de drum propuse;
                            – realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea de poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale care sunt lucrări privind infrastructura, suprastructura, calea de circulație și asigurarea secțiunii optime de scurgere a apelor în limita a două lungimi ale lucrării de artă în albia majoră în amonte și în limita unei lungimi a lucrării de artă în albia minoră în aval;

              k) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea platformelor de gunoi care sunt lucrări specifice pentru asigurarea condițiilor de protecție a mediului;
              l) dotarea, ca activitate independentă, cu autovehicule specifice salubrității, precum și echipamente specifice activității de salubritate;
              m) lucrări pentru construirea, înființarea unor sisteme de iluminat public stradal-rutier și/sau stradal-pietonal noi, precum și dezvoltarea, reabilitarea, extinderea și modernizarea sistemelor de iluminat public stradal-rutier și/sau stradal-pietonal existente.

2. Pentru domeniul prioritar secundar:
              a) lucrări de construire, reparații capitale, transformări, consolidări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări și reabilitarea termică a construcțiilor aferente căminelor culturale;
              b) lucrări de reabilitare a lăcașurilor de cult;
              c) lucrări pentru realizarea, extinderea, reabilitarea și modernizarea bazelor sportive pentru sport de masă și performanță;
              d) lucrări de construire, reparații capitale, transformări, consolidări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări și reabilitare termică a construcțiilor cu destinația de locuință socială, locuință pentru tineri, locuințe de serviciu pentru specialiști, reabilitarea clădirilor cu risc seismic;
              e) investiții sau lucrări de întreținere și reparații curente pentru sediile administrative ale instituțiilor publice din mediul rural.

Pentru universități, se finanțează proiecte de investiții în domenii prioritare după cum urmează:
              a) construcția/modernizarea infrastructurii didactice, respectiv amfiteatre, laboratoare, săli de cursuri și săli de sport;
              b) construcția/modernizarea infrastructurii de cercetare;
              c) construcția/modernizarea infrastructurii unor spații de cazare și masă pentru studenți;
              d) construcția/modernizarea infrastructurii unor centre de conferință, pentru diseminarea informațiilor științifice.

 

Beneficiarii granturilor pot solicita finanțare din Fond în următoarele condiții:

Unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale și asociații de dezvoltare intercomunitară:
              a) să dețină autorizația de construire sau devizele de lucrări și memoriile tehnice, după caz, necesare demarării execuției lucrărilor;
              b) beneficiarii pot să dețină concomitent cel mult două proiecte finanțate din Fond, iar solicitarea de finanțare pentru un proiect se face numai în ordinea domeniilor prioritare prevăzute in ordonanța de urgență;
              c) să solicite finanțare pentru un proiect din domeniul prioritar secundar numai după finalizarea integrală a proiectelor din domeniul prioritar principal;
              d) suma solicitată la finanțare să nu fie mai mare decât diferența dintre valoarea proiectului și excedentul bugetului local neutilizat la data solicitării finanțării. La stabilirea excedentului bugetului local nu se iau în calcul sumele a căror destinație a fost stabilită prin acte normative sau prin acorduri/contracte de finanțare;
              e) pentru sumele solicitate a fi acordate din Fond să nu existe o altă cerere de finanțare din fonduri externe nerambursabile aprobată sau în curs de analiză;
              f) să nu existe finanțare dublă concomitentă pentru aceleași lucrări aferente proiectelor de dezvoltare solicitate a fi finanțate din Fond, provenite inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituții de credit sau instituții financiare interne sau internaționale.

Universități:
a) să dețină autorizația de construire;
b) beneficiarii să dețină concomitent cel mult două proiecte finanțate din Fond în același timp, iar solicitarea de finanțare pentru un proiect se face numai cu respectarea domeniilor prioritare stabilite conform ordonanței de urgență;
c) suma solicitată la finanțare să nu fie mai mare decât diferența dintre valoarea proiectului și excedentul neutilizat la data solicitării finanțării. La stabilirea excedentului bugetar nu se iau în calcul sumele a căror destinație a fost stabilită prin acte normative sau prin acorduri/contracte de finanțare;
d) pentru sumele solicitate a fi acordate din Fond să nu existe o altă cerere de finanțare din fonduri externe nerambursabile sau de la bugetul de stat sau alte bugete, aprobată sau în curs de analiză.

Categoriile de investiții eligibile a fi finanțate din Fond sunt investițiile noi și extinderea/finalizarea investițiilor existente, constând în construcții, modernizări și dotări, precum și lucrări de întreținere și reparații curente pentru unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale și asociațiile de dezvoltare intercomunitară.

Beneficiarul grantului accesează finanțarea în una sau mai multe tranșe, în urma unei/unor solicitări scrise adresate finanțatorului, care poate include avans de 5% din valoarea finanțării, dar nu mai mult decât valoarea ce urmează a fi finanțată în anul în care se face solicitarea.

Categoriile de cheltuieli, definite în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, sunt:
a) cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând proiectului;
b) cheltuieli pentru realizarea investiției de bază, respectiv: construcții și instalații, montaj utilaje tehnologice, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu/fără montaj și/sau dotare;
c) cheltuieli pentru lucrările de construcții și instalații aferente organizării de șantier;
d) cheltuieli diverse și neprevăzute.

 

Categoriile de cheltuieli care nu se finanțează prin Fond sunt:
– cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului;
– studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții;
– studiile de teren;
– studiile de specialitate;
– expertizele tehnice și/sau audit energetic;
– asistența tehnică;
– consultanța;
– taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații;
– organizarea procedurilor de achiziții;
– active necorporale;
– cheltuieli conexe organizării de șantier;
– comisioane, cote, taxe, costuri credite;
– cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar.

Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum și asociațiile de dezvoltare intercomunitară, prin unitățile administrativ-teritoriale componente au obligația de a restitui anual, pe o perioadă fixă de 20 de ani, o sumă reprezentând contribuția proprie la proiect, calculată ca diferență între nivelul maxim al datoriei publice locale, calculat potrivit prevederilor art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și serviciul datoriei publice locale anuale, dar nu mai mult decât valoarea finanțată.
Sumele rambursate de beneficiari aferente fiecărui an se virează la bugetul de stat până la finele primului trimestru al anului următor. Calculul sumei datorate se efectuează de către beneficiar și se verifică de către structuri din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau Ministerului Finanțelor Publice, desemnate prin ordin al ministrului finanțelor publice.
Universitățile au obligația de a restitui anual 2,5% din valoarea finanțării, pe o perioadă fixă de 20 de ani, reprezentând contribuția proprie la proiect. Sumele rambursate de beneficiari aferente fiecărui an se virează la bugetul de stat până la finele primului trimestru al anului următor. Calculul sumei datorate se efectuează de către beneficiar și se verifică de către structuri din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau Ministerului Finanțelor Publice, desemnate prin ordin al ministrului finanțelor publice.Call Now Button