Fonduri norvegiene: Apelul DEZVOLTARE LOCALĂ

 

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

Alocarea financiară: 10 milioane de euro.

Termen depunere aplicații: 18 decembrie 2019, 16h00.

Valoare minimă: 500 mii euro.

Valoare maximă: 2,5 milioane euro.

Criteriu: Dacă valoarea solicitată a grantului este mai mare de 1 milion de euro, proiectul trebuie implementat în cel puțin 2 județe.

Plățile în cadrul proiectului:

 • avans: 20-40% (în funcție de durata proiectului);
 • plăți intermediare: după aprobarea rapoartelor intermediare de progres;
 • plata soldului final: după aprobarea raportului final de proiect.

Rata grantului:

 • dacă liderul de proiect este o entitate publică: finanțarea este de 100%, iar beneficiarii (nici entitatea publică, nici partenerul / partenerii săi nu contribuie cu nimic – pentru ei, cofinanțarea este de 0%);
 • dacă liderul de proiect este un ONG: finanțarea este de 90%, iar cofinanțarea este de 10% din partea beneficiarilor (din care jumătate poate fi adusă drept contribuție în natură: de exemplu ore de muncă voluntariat).

Durata grantului: între 18 și 36 de luni.

Data maximă de finalizare: 31 august 2023.

Promotori eligibili:

 • ONG-uri;
 • entități publice (cu condiția să fie ordonatori de credite);
 • asociații ale autorităților locale (de ex: GAL-uri; asociații punctuale formate din 2, 3 sau mai multe UAT-uri înființate în scopul depunerii proiectului).

Criteriu de eligibilitate: Promotorul de proiect a implementat, în ultimii 5 ani, proiecte cu buget cumulat cel puțin egal cu grantul solicitat prin proiectul depus.

Parteneri eligibili:

 • din România: entități publice, asociații ale autorităților publice, ONG-uri;
 • din Norvegia: orice entitate publică sau privată, cu caracter comercial sau necomercial, precum și ONG-uri.

Atenție: Dacă promotorul de proiect este o entitate publică, este obligatoriu ca partenerul să fie un ONG și invers.

Numărul maxim de proiecte ce pot fi depuse:

 • Promotorul de proiect: maxim 1 proiect depus pe acest Apel.
 • Partener: maxim 2 proiecte pe acest Apel / maxim 1 proiect dacă este promotor de proiect în alt proiect.

Dacă promotorul de proiect este o entitate publică, selecția ONG-ului partener se face conform OUG 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor SEE și norvegiene (art. 4).

Obiectivul general al prezentului apel este de a oferi suport pentru implementarea unor măsuri de dezvoltare locală, la nivel local, județean, micro sau macro-regional, care să contribuie la creșterea accesului grupurilor dezavantajate la servicii sociale, precum și la creșterea nivelului de satisfacție a acestor grupuri cu privire la calitatea acestora.

În accepțiunea prezentului apel, proiectele sunt clasificate astfel în funcție de aria geografică de desfășurare:

 1. nivel local – proiect implementat într-o singură unitate administrativ-teritorială;
 2. nivel județean – proiect implementat în minim două UAT din interiorul aceluiași județ;
 3. nivel micro-regional – proiect implementat în minin două județe aflate în aceeași regiune de dezvoltare;
 4. nivel macroregional – proiect implementat în minim două județe aflate în regiuni de dezvoltare diferite.

În accepțiunea programului Dezvoltare locală, termenul de servicii sociale este folosit în sens larg și include măsuri de prevenire şi combatere a sărăciei şi a riscului de excluziune social adresate grupurilor vulnerabile, măsuri dezvoltate în următoarele domenii (cel puțin două domenii pentru ca aplicația să fie eligibilă):

 • Asistență socială,
 • Educație,
 • Sănătate,
 • Ocupare,
 • Locuire.

Vor fi finanțate prioritar acele proiecte care vor demonstra că activitățile/ serviciile propuse pentru/în susținerea grupurilor dezavantajate eligibile:

 • sunt necesare (răspund unor nevoi reale ale acestora, au fost identificate participativ și sunt justificate corespunzător);
 • identifică problematici comune la nivel local, județean, micro sau macro-regional, care sunt adresate prin intervenții/ acțiuni/ măsuri puse în practică în localități/ zone/ comunități;
 • care sunt parte a unor unități administrativ-teritoriale cu o populație mai mică de 20.000 de locuitori (conform datelor reactualizate existente la nivelul Institutului Național de Statistică sau la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, atât în mediul urban, cât și în mediul rural) și vor fi dedicate grupurilor vulnerabile;
 • propun intervenții/ acțiuni/ măsuri incluse în planurile de dezvoltare locală și/ sau alte strategii locale/ planuri adoptate la nivel local/ județean;
 • presupun o abordare integrată a nevoilor persoanei/ familiei/ grupului defavorizat, în relaţie cu situaţia socioeconomică, starea de sănătate, nivelul de educaţie şi mediul social de viaţă al acestora incluzând acțiuni/ activități care vor viza cel puțin două din cele cinci domenii de interes menționate anterior (social, educație, sănătate, ocupare și locuire);
 • au un anumit grad de inovație în raport cu serviciile existente și disponibile/ accesibile pentru grupurile țintă respective sau propun replicarea/ adaptarea unor exemple de bună practică deja recunoscute la nivel național/ european;
 • conduc la creșterea numărului de persoane care au acces la servicii (prin înființare de noi servicii și/ sau dezvoltarea/ diversificarea celor existente) și/ sau la creșterea calității serviciilor disponibile în domeniile respective;
 • contribuie la dezvoltarea capacității autorităților publice și/ sau a furnizorilor privați de servicii sociale/ organizații active și cu experiență în domeniu de a lucra cu grupurile vulnerabile/ dezavantajate și de a furniza servicii pentru acestea.

Apelul vizează intervenții/ acțiuni/ activități care se desfășoară în și sunt dedicate grupurilor vulnerabile care provin din localități ce fac parte din unități administrativ-teritoriale cu populație mai mică de 20.000 de locuitori.

Grupuri-țintă eligibile principale:

 • persoane vârstnice;
 • copii afectați de migrația părinților („copii singuri acasă”) și copii remigrați;
 • persoane cu dizabilități, inclusiv copii cu dizabilități și cu cerințe educaționale speciale (CES);
 • persoane care sunt/ au fost victime ale abuzului și violenței domestice și/ sau a violenței bazate pe gen;
 • persoane cu boli grave, în fază terminală;
 • familii vulnerabile sau care includ persoane vulnerabile de genul:
  • copii cu vârste cuprinse între 0-14 ani;
  • tineri cu vârste cuprinse între 15-24 ani, inclusiv tineri care nu urmează nici un program educațional sau de formare profesională (tineri NEETs)22;
  • șomeri și persoane inactive;
  • persoane de etnie romă etc.
 • alte grupuri vulnerabile care se regăsesc/ sunt identificate în cadrul planurilor de acțiune locală sau altor documente similare adoptate la nivel local.

Proiectele depuse în cadrul acestui apel se vor adresa în mod obligatoriu nevoilor cel puțin unuia dintre grupurile țintă enumerate mai sus.

Acest(e) grup(uri) vor fi identificate în mod clar în cadrul strategiilor locale de dezvoltare/ planuri de acțiune aprobate la nivel local (la o dată anterioară depunerii proiectului). Acesta este un criteriu de eligibilitate; neîndeplinirea acestuia va duce automat la respingerea proiectului.

În cazul proiectelor care abordează familiile vulnerabile ca întreg, acestea vor trebui să conțină măsuri și activități complementare pentru cel puțin două categorii de membri ai familiei respective (de exemplu, dacă este vorba despre o intervenție care își propune să sprijine șomeri și/ sau persoane inactive pentru calificare/ recalificare și angajare, se vor include activități/ servicii adresate copiilor sau persoanelor în vârstă care depind de îngrijirea acestora astfel încât persoana fără calificare/ loc de muncă să își poată urmări aceste obiective).

Grupuri-țintă eligibile secundare:

 • profesionişti și voluntari care lucrează cu grupuri vulnerabile sau interacționează cu aceștia (de exemplu: profesionişti și voluntari, personal didactic, personal și voluntari din sfera serviciilor sociale, polițiști, jandarmi, angajați ai autorităților locale etc.);
 • membrii familiei/ susținătorii beneficiarilor din grupurile țintă principale (ex., părinți, bunici, tutori/ reprezentanți legali etc.);
 • membri ai comunității din care fac parte grupurile țintă principale și care interacționează cu acestea (ex., copii și tineri/ părinți/ profesioniști din instituțiile de învățământ frecventate de membri ai grupului țintă, în care lucrează tinerii etc.);
 • alte categorii de persoane care pot contribui la creșterea impactului proiectului (angajatori, membri ai comunităților învecinate, reprezentanți ai autorităților publice etc.).

Număr minim de beneficiari din grupurile-țintă principale: 250 de persoane.

Costul mediu pe beneficiar din grupurile-țintă principale: 2.000 euro per proiect.

Excepție: Proiectele care vizează, în mod exclusiv, ca beneficiari primari persoane cu dizabilități, victime ale abuzului și violenței domestice sau persoane vârstnice, respectiv persoane cu boli grave în fază terminală sunt exceptate de la prevederea de mai sus, valoarea grupului țintă putând fi mai scăzută, cu condiția ca PP să probeze eficiența costurilor prevăzute.

În acest sens, criteriul de eligibilitate aferent (minimum 250 beneficiari aparținând grupurilor dezavantajate primare) nu va fi aplicat.

Educație:

 • servicii complexe pentru „copii rămași singuri” și/ sau copii remigrați și pentru familiile lor/tutorii/ reprezentanții lor legali;
 • măsuri și servicii de suport pentru integrarea copiilor cu dizabilități, inclusiv a celor cu CES, în școlile de masă;
 • măsuri și servicii de educație timpurie, antepreșcolară, preșcolară destinată copiilor, respectiv servicii de educație parentală destinată părinților/ tutorilor/ reprezentanților legali ai acestora;
 • investiții în accesibilizarea fizică și informațională24 instituțiilor de învățământ;
 • dezvoltarea unor metode inovative de intervenție și promovarea unor modele de bune practici (inclusiv prin folosirea instrumentelor IT) de lucru cu copii, adolescenți și tineri care tratează problemele specifice vârstei (cum ar fi fenomenul violenței, hărțuirii în mediul școlar, discriminarea, lipsa educației sexuale adecvate și a deprinderilor de viață independentă, dependențe – inclusiv dependența de telefon/ tabletă/ gadget-uri) prin acțiuni care să promoveze activități în aer liber, activități în grup, respectul față de natură, cetățenie digitală etc.).

Ocupare:

 • dezvoltarea de servicii (inclusiv prin abordări inovative) care să-i pregătească pe tineri/șomerii de lungă durată/ reprezentanții altor grupuri vulnerabile să acceseze piața muncii (consiliere psihologică și vocațională, mediere în vederea ocupării, job-coaching, angajare asistată, traininguri în soft-skills etc.);
 • măsuri de promovare și sprijinire a activităților de antreprenoriat în aria de intervenție a proiectului prin formare antreprenorială, acordarea de asistență în identificarea și accesarea potențialelor surse de finanțare, alte activități anterioare înființării întreprinderii, cu excepția activităților care pot fi asociate ajutorului de stat și ajutorului de minimis care sunt ne-eligibile.

Servicii socio-medicale:

 • servicii de îngrijire socio-medicale (sociale, medicale și conexe) adresate persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, bolnavilor cronici, persoanelor care suferă de boli incurabile, copiilor cu nevoi speciale, persoanelor victime ale violenței în famili;
 • servicii de tip outreach care mobilizează specialiștii să furnizeze servicii de bază pentru persoane vulnerabile provenite din zone unde nu există astfel de servicii sau accesul este redus, deși sunt necesare (ex. clinici mobile, telemedicină etc.);
 • înființarea unor servicii medicale în comunitățile izolate și greu accesibile pentru personalul medical/ medicii de familie și popularizarea acestor servicii către membrii grupului.
 • măsuri de suport pentru persoanele care sunt sau au fost victime ale violenței domestice (ex., găzduire, hrană, asistență medicală și îngrijire, consiliere psihologică și juridică);
 • măsuri de accesibilizare fizică și informațională a serviciilor de asistență socială și medicală.

Locuire:

 • asistență, suport și acompaniere în vederea reglementării situației locative pentru grupurile vulnerabile a căror situație este neclară sau incertă, respectiv care locuiesc în așezări informale, în funcție de specificul fiecărei situații în parte;
 • servicii de intervenție pentru familiile și persoanele care întâmpină dificultăți pe parcursul vieții (de exemplu, tranziția de la un centru de ocrotire spre viața independentă, pierderea unui loc de muncă, victime ale dezastrelor etc.), inclusiv prin furnizarea de ajutor de urgență (excluzând ajutor în bani);
 • investiții în achiziționarea, renovarea sau construcția de locuințe destinate grupurilor vulnerabile.

Activități secundare:

 • măsuri de creștere a capacității de coordonare între instituțiile publice și furnizorii privați de servicii sociale/ organizațiilor non-guvernamentale în vederea dezvoltării, diversificării și creșterii calității serviciilor destinate grupurilor vulnerabile (ex. dezvoltarea unor mecanisme de coordonare a serviciilor/ a unor rețele de furnizori de servicii pe diverse domenii și niveluri, astfel încât să se ofere servicii integrate beneficiarilor);
 • măsuri de dezvoltare a unor servicii de sprijin pentru personalul care lucrează cu grupurile vulnerabile în vederea profesionalizării și motivării acestora (cum ar fi dezvoltare de instrumente de lucru, instruire pe teme relevante, dezvoltarea de rețele de profesioniști, schimburi de experiență etc.);
 • schimb de experiență și transfer de bune practici pentru profesioniști ai unor entități din românia și/ sau ai unor entități din românia și norvegia (dacă pp are un partener din norvegia);
 • campanii de informare și conștientizare pe teme relevante (de exemplu: integrarea copiilor cu dizabilități și ces în învățământul de masă, antidiscriminarea, reintegrarea socială și pe piața muncii a grupurilor vulnerabile, promovarea cetățeniei active etc.).

Costuri eligibile:

Costuri directe:

 • costuri cu personalul alocat proiectului, inclusiv salariile și cheltuielile cu asigurările sociale și alte costuri statutare incluse în remunerație;
 • cheltuieli cu transportul și indemnizația de deplasare pentru personalul proiectului;
 • costul echipamentelor noi sau second-hand;
 • achiziția de terenuri și clădiri;
 • consumabile și furnituri;
 • alte costuri aferente contractelor acordare în scopul executării proiectului (Atenție: Costul cu consultanță pentru scrierea aplicației nu este eligibil; Costul cu DALI / SF pentru proiectele ce cuprind lucrări de construcții nu este eligibil);
 • costuri ce rezultă direct din cerințele contractului de proiect.

Costurile pentru investiții (achiziții de terenuri și/sau clădiri, lucrări de construcții, echipamente) nu pot depăși 60% din totalul cheltuielilor eligibile.

Achiziția de terenuri și/sau clădiri nu poate depăși maxim 10% din totalul cheltuielilor eligibile.

Costuri indirecte:

 • se recomandă aplicarea unei rate forfetare de 15% din costurile directe cu personalul.

Costurile neprevăzute:

 • maxim 5% din costurile eligibile directe;
 • se pot realiza doar cu aprobarea prealabilă a operatorului de program;
 • pot fi acceptate doar costuri ce apar în urmă unor factori externi (nu costuri ce au fost „uitate” la momentul depunerii aplicației).

Investiții la nivelul proiectului:

Componentă de construcții a proiectului:

 • Dreptul de proprietate / utilizare asupra terenului / clădirii: cel puțin 10 ani de la depunerea cererii de finanțare;
 • Obiectivul de investiție nu a primit, în ultimii 5 ani, alte fonduri nerambursabile;
 1. Lucrări ce necesită autorizație de construire – documente de depus odată cu cererea de finanțare:
 • SF / DALI;
 • Expertiză tehnică;
 • Certificat de urbanism.
 1. Lucrări ce nu necesită autorizație de construire (Legea 50/1991) – documente de depus odată cu cererea de finanțare:
 • Documentație tehnică;
 • Fotografii relevante ale construcției.
 1. Materiale de construcții pentru lucrările executate în regie proprie – documente de depus odată cu cererea de finanțare:
 • Memoriu tehnic justificativ;
 • Fotografii relevante ale construcției.

Achiziția de echipamente (noi / second hand):

 • Echipamente pentru beneficiari: prețul întreg
 • Echipamente pentru echipa de proiect: amortizarea.

Achiziția de teren / clădire:

 • Proprietatea trebuie transferată promotorului de proiect sau unet entități specificate de către acesta în cererea de finanțare înainte de finalizarea proiectului;
 • Pe baza de certificat emis de evaluator independent;
 • Doar cu aprobarea prealabilă a operatorului de program;
 • Nu a beneficiat în ultimii 5 ani de finanțări nerambursabile.

Durabilitatea proiectului:

A. Proiecte ce includ cumpărare de terenuri și/sau clădiri:

 • Clădirile și/sau terenurile achiziționate nu pot fi vândute pe o durata de 5 ani de la finalizarea proiectului, sau mai mult, conform contractului;

B. Proiectele ce includ renovarea / construcția / reconstrucția unor clădiri:

 • Proiectul va fi operațional minim 5 ani de la aprobarea raportului final de proiect, iar clădirile și/sau terenurile vor fi utilizate în scopul proiectului;
 • Asigurarea proprietăților imobiliare împotriva daunelor, în timpul implementării și cel puțin 5 ani după finalizarea acesteia;
 • Întreținerea imobilului, minim 5 ani după terminarea proiectului.

C. Proiecte ce includ achiziție de echipamente (întregul cost de achiziție decontat în proiect):

 • Menținerea echipamentelor în proprietate minim 5 ani de la încheierea proiectului și utilizarea în același scop;
 • Asigurarea echipamentelor împotriva daunelor, în timpul implementării și cel puțin 5 ani după finalizarea acesteia;
 • Întreținerea adecvată a echipamentelor cel puțin încă 5 ani după încheierea proiectului.

Proiectele fără componentă de investiții: sustenabilitate minim 3 ani de la aprobarea raportului final de proiect.

Obligații generale:

 • Continuarea furnizării serviciilor către grupurile-țintă în perioada de sustenabilitate de 5 sau de 3 ani, după caz.

Mai multe

Textul programul ui “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, precum și ghidul aplicantului pot fi consultate în fișierele de mai jos.

APELUL NR. 4 “DEZVOLTARE LOCALĂ”

Apel4_Ghidul_aplicantuluiCall Now Button