Investiții în educație, calificare și formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul tematic 10: Investițiile în educație, calificare și formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții

Obiectivul specific: 3.12.

Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților

Aria de implementare

Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia; regiunea București-Ilfov fiind exceptată de la finanțare

Tipuri de activități eligibile

Actiuni adresate angajatilor:

Furnizarea de programe de formare profesională destinate angajaților din sectoarele prioritare:

» cursuri de calificare de nivel 2-4 conform Cadrului Național al Calificărilor, în concordanță cu cerințele locurilor de muncă. Derularea cursurilor de calificare este o activitate cu caracter OBLIGATORIU și va viza cel puțin 60% din valoarea indicatorului – Angajați care beneficiază de programe de formare.

» cursuri de scurtă durată, de specializare și perfecționare în concordanță cu cerințele locurilor de muncă;

» cursuri informale recunoscute la nivelul întreprinderii) și/sau activități de tip “workshop”, “seminarii”, “conferințe”, “prelegeri”, “evenimente de informare”, etc.

Elaborare de planuri de învățare și dezvoltare cu accent pe reducerea sau eliminarea neconcordanțelor dintre competențele, abilitățile și cunoștințele angajaților și cele necesare în perspectiva adaptării la schimbare, etc. – activitate OBLIGATORIE

Evaluare/validare și certificare pentru recunoaşterea competențelor aferente cerințelor locurilor de muncă. Se vor sprijini angajații pentru validarea cunoștințelor dobândite anterior – activitate OBLIGATORIE, adaptată în funcție de activitățile de formare implementate

Actiuni adresate angajatorilor:

Dezvoltarea unui sistem propriu de formare profesională la nivelul angajatorului prin introducerea de programe de învățare la locul de muncă:

» Analiza nevoilor de formare;

» Dezvoltare de curriculă, elaborare de planuri de formare, etc.;

» Dezvoltare de module de formare în domeniile prioritare ale întreprinderii pe platforme de e-learning

Solicitanții eligibili

Solicitanții eligibili sunt angajatori, ÎNTREPRINDERI MARI, constituite ca societăți comerciale constituite conform Legii nr. 31/1990. Solicitanții eligibili trebuie să-și desfășoare activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI:

o Turism și ecoturism
o Textile și pielărie
o Lemn și mobilă
o Industrii creative
o Industria auto și componente
o Tehnologia informației și comunicațiilor
o Procesarea alimentelor și a băuturilor
o Sănătate și produse farmaceutice
o Energie și management de mediu
o Bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură), biofarmaceutică
și biotehnologii

NB: Solicitanții pot depune proiecte doar individual, nu și în parteneriat.

Grup țintă eligibil

Persoane angajate care urmăresc îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini sau care urmăresc certificarea/validarea competențelor cu precădere în sectoarele economice/ domeniile identificate conform SNC şi SNCDI;

Angajatori cu activitate prezentă/viitoare în domeniile/sectoarele economice identificate conform SNC şi SNCDI.

Minim 50 de persoane

Valoarea maximă a proiectului

Valoarea maximă a ajutorului de stat pentru un proiect de formare este de 225.000 euro. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 500.000 euro.

Valoare maximă totală proiect = Număr de angajați care beneficiază de programe de formare x 2.000 euro

Contribuția proprie minimă a solicitantului

Nu poate depasi 50% din valoarea costurilor totale eligibile ale proiectului.

Intensitatea ajutorului poate fi majorată, până la o intensitate maximă de 60% din costurile totale eligibile ale proiectului de formare a adulților, dacă formarea se adresează lucrătorilor cu handicap sau lucrătorilor defavorizați.

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli directe si indirecte activitatilor incluse in proiect:

– Cheltuieli salariale cu managerul de proiect
– Cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea activităților, altele decât management de proiect)
– Cheltuieli salariale lectori
– Cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu și experți implicați in implementarea proiectului
– Cheltuieli pentru consultanță și expertiză
cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizații/acorduri/ autorizații/garantii bancare necesare pentru implementarea proiectului
– Cheltuieli cu achiziția de materii prime, materiale consumabile și alte produse similare necesare proiectului cheltuieli cu hrana
– Cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile
generale de administrație
– Cheltuieli de tip FEDR: Echipamente:

a) echipamente de calcul şi echipamente periferice de calcul
b) cablare reţea internă
c) achiziţionare şi instalare de sisteme şi echipamente pentru persoane cu dizabilităţi

– Mobilier, birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale;
– Cheltuieli indirecte maxim 15% din costurile directe eligibile cu personalul

CONTACT:

Mihaela Măriucă

MANAGING PARTNER AVISSO

E: mihaela.mariuca@avisso.eu

M: 0745 520 094