Măsuri de susținere a firmelor ca urmare a situației de urgență și Legea 19/2020 privind acordarea unor zile libere, părinților

Măsuri de susținere a firmelor ca urmare a situației de urgență– Monitorul Oficial 230&231 din 21.03.2020 (OUG 29 ȘI OUG 30) 

Descarcă documentul complet aici.

A. pentru angajați sunt două situații, respectiv:
1)pentru firmele care ÎNTRERUP ACTIVITATEA în baza deciziilor DECRETULUI și DEȚIN CERTIFICAT
DE URGENTA => statul finanțează 75% din salariul de baza corespunzător locului de munca ocupat, pentru
toți angajații (suma maximă a indemnizației de șomaj tehnic fiind de 75% X 5429 = 4072 RON/salariat ).
2) pentru firmele ce își reduc activitatea cu mai mult de 25%, față de media lunilor ianuarie –
februarie 2020 și nu pot plăti salariile angajaților: => statul finanțează maxim 75 % din numărul de
angajații cu contracte de munca ACTIVE la DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE a OUG.

Modul de obținere a îndemnizației de șomaj tehnic – punctul 1):
1. CERERE Semnata și datată de reprezentantul legal, însoțită de lista persoanelor care vor beneficia de
aceasta îndemnizație
2. PLATA se face în baza cererii semnate și datate de reprezentantul legal – DEPUSA PRIN POSTA
ELECTRONICA
3. DOCUMENTELE se depun în LUNA CURENTA pentru LUNA ANTERIOARĂ
4. PLATA indemnizației din BUGET se face în cel mult 30 zile de la depunerea/trimiterea documentelor

Modul de obținere a îndemnizației de șomaj tehnic – punctul 2):
1. pe baza de declarație pe propria răspundere, din care reiese ca angajatorul înregistrează o diminuare a
încasărilor și că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți angajații.

Foarte important: în cazul indemnizației de șomaj tehnic, angajatorul va primi mai întâi indemnizația
(egală cu salariul de bază x 75%), din aceasta plătind suma netă angajatului, iar până pe 25 ale lunii
următoare plătește obligațiile fiscale aferente.
Practic costul pentru angajator este zero, având relația de mai jos:
[indemnizație șomaj tehnic primită] = [sumă netă plătită angajatului] + [obligații fiscale aferente]

Atenție:
1. Îndemnizația primita este supusă impozitării și plății CAS, CASS și impozitului
2. Nu se plătește însă contribuție asiguratorie de muncă
3. RETINEREA ȘI PLATA impozit pe venit+CAS+CASS se realizează de către angajator din îndemnizațiile
ÎNCASATE din BUGET ASIGURĂRILOR SOCIALE DE ȘOMAJ, cu termen de plata luna viitoare

B. Măsuri privind obligațiile fiscale neachitate pe perioada stării de urgență
1. NU se datorează dobânzi și penalități de întârziere
2. Obligațiile declarate NU SUNT CONSIDERATE RESTANTE
3. SE SUSPENDA sau NU încep obligațiile de executare silită PRIN POPRIRE
4. Aceste MĂSURI ÎNCETEAZĂ în termen de 30 zile de la ÎNCETAREA STĂRII DE URGENȚĂ
C. Măsuri privind amânarea plătii utilităților.
Firmele care dețin CERTIFICAT DE URGENȚĂ, beneficiază de amânarea la plata pentru: electricitate, gaz, apa, servicii telefonie+ amânarea la plata a chiriei

Cum se obține CERTIFICAT SITUAȚIE DE URGENȚĂ ?
1. EXCLUSIV prin intermediul mijloacelor electronice
2. pe platforma :”http://prevenire.gov.ro ”
Nu este încă publicată forma oficială în Monitorul Oficial.

D. Măsuri privind impozitele și taxele locale
Termenul de 31 martie PENTRU ACORDAREA BONIFICAȚIEI SE PROROGA până la 30.06.2020 inclusiv.

E. Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real se amână cu 3 luni

 

 

Legea 19/2020 privind acordarea unor zile libere, părinților, pentru supravegherea copiilor , în situația închiderii temoporare a unităților de învățământ

(document complet aici+ declarație aici)

✓ Beneficiari – parintii care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau au copii cu
dizabilități cu vârstă de până la 18 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ;
b) locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

✓ Nu se aplica în cazul în parintele se află în una sau mai multe din următoarele situații:
– beneficiaza de concediu pentru crestere si ingrijire copil in varsta de pana la 2 ani;
– este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere;
– se află în concediu de odihnă/concediu fără plată.
– persoanelor ale căror raporturi de muncă sunt suspendate pentru întreruperea temporară a
activității angajatorului sau în cazul soțului/soției acestora – somaj tehnic
– în cazul în care celălalt părinte nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din
activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități
agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit

✓ Cum se acorda:
– la cererea unuia dintre părinți, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul în
perioada starii de urgenta – 16.03.2020 – 16.04.2020
– Cererea va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte
că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi și
nici nu se află în una dintre situațiile de excludere prevăzute mai sus precum și de o copie a
certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor.
– Acordarea zilelor libere pentru angajații din unitățile de comert alimentar se realizează doar cu
acordul angajatorului

✓ Cum se achita indemnizatia:
– din bugetul angajatorului – 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu
mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut (salariu mediu brut –
5429 lei)
– Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale în condițiile
prevăzute de Codul Fiscal

✓ Cum se deconteaza indemnizatia
– Din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale numai pe perioada starii de urgenta
– Se deconteaza sumele reprezentând indemnizația netă, încasată efectiv de părinte.
– Impozitele și contribuțiile de asigurări sociale aferente indemnizației se suportă de angajator
– Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației angajatorul va depune cerere la AJOFM
– Cererea va fi însoțită de următoarele documente:
a) lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe
această perioadă;
b) copii de pe statele de plată din care să reiasă acordarea indemnizației;
c) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului;
d) dovada plății contribuțiilor și impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizația.

✓ Depunerea documentelor la AJOFM se face in cel mult 30 zile de la data platii contributiilor

✓ Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizație se face în termen de 60 de zile
calendaristice de la data înregistrării documentelor.

Alte prevederi:
– Acordarea stimulentului de inserție se efectuează fără întrerupere, pe o perioadă de 90 zile în
cazul persoanelor care se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:
• Concediu medical
• Beneficiază de concediul privind acordarea unor zile libere părinților pentru
supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ
• Se află în somaj tehnic
• Li s-a suspendat ori le-a încetat raportul de muncă ori de serviciu, ca urmare a instituirii
situației de urgență
• În cazul în care, după perioada prevăzută mai sus, persoana indreptatita realizeaza
venituri supuse impozitului pe venit, stimulentul de inserție se acordă, potrivit legii,
până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau 4 ani în cazul copilului cu
dizabilitateCall Now Button