Modificări ale Legii societăților nr. 31/1990 și a Ordonanței de Guvern nr. 26/200 referitoare la asociații și fundații

 

În data de 21 iulie 2019 a intrat în vigoare Legea nr. 120/2019 ce modifică Legea Societăților nr. 31/1990 precum și Ordonanța de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Legea adoptată luna trecută are ca principal scop combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

Printre prevederile legii 129/2019 cu privire la Legea societăților nr. 31/1990 se numără următoarele:

 • Se interzice emiterea de noi acțiuni la purtător;
 • Se interzice efectuarea de operațiuni cu acțiunile la purtător existente;
 • Acțiunile la purtător emise anterior intrării în vigoare a Legii 129/2019 vor fi convertite în acțiuni nominative;
 • Acțiunile neconvertite se vor anula de drept după 18 luni de la data intrării în vigoare a Legii 129/2019.
 • Reducerea în mod corespunzător a capitalului social;
 • Neîndeplinirea obligației de conversie de către societățile pe acțiuni și în comandită pe acțiuni va atrage dizolvarea acestora.

Alte prevederi ale Legii:

 • Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în Registrul Comerțului sunt obligate să depună o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice pentur înregistrarea lor mai apoi în Registrul Beneficiarilor Reali al Societăților;
 • Societățilr înregistrate, cu excepția companiilor și societăților naționale, precum și a societăților deținute integral sau majoritar de stat, sunt obligate să depună în termen de 12 luni o declarație privind datele de identificare ale beneficiarilor reali în vederea înregistrării lor în Registrul Beneficiarilor Reali ai Societăților.
 • Nedepunerea declarației constituie contravenție și va fi sancționată cu amendă între 5000 și 10000 lei și dacă în termen de 30 de zile nu se depune declarația privind datele de identificare ale beneficiarului real, tribunalul va putea pronunța dizolvarea societății.

Prevederile legii 129/2019 cu privire la Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații au ca principal scop creșterea transparenței cu privire la înregistrarea acestor entități. Printre acestea se numără următoarele:

 • Cererea de înscriere a asociațiilor va trebui să cuprindă, adițional față de cele prevăzute în reglementările anterioare și următoarele:
  • Copii de certificate pentru conformitatea cu originalul ale actelor doveditoare ale identității membrilor asociați;
  • Declarația pe propria răspundere, încheiată în formă autentică, a persoanei care formulează cererea de înscriere, care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai societății
 • Aceleași documente trebuie incluse și în cererile privind dobândirea personalității juridice de către fundații;
 • Oridecâte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, asociația sau fundația are obligația de a comunica Ministerului Justiției datele de identificare ale beneficiarului real;
 • Alte modificări ale Ordonanței de Guvern sunt referitoare la modificarea actului constitutiv, a statutului ori a beneficiarului real al asociației sau funației dar și cu privire la fuziunea și divizarea unor astfel de entități.


Call Now Button