Finanţare nerambursabilă până la 5 milioane de euro pentru IMM – POR 2.2

Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor

Obiectivul specific: Imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii in IMM-uri in sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate.

CONTACT:  Ana-Maria Icătoiu, managing partner AVISSO BUCUREŞTI

💡 anamaria.icatoiu@avisso.eu | 0741 058 423

 

REGIUNI ELIGIBILE:

 • Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru.
 • Sunt excluse de la finanțare regiunea de dezvoltare București Ilfov și teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării

PERIOADA DE REALIZARE A PROIECTULUI:

Perioada de realizare a activităților proiectului* după semnarea contractului de finanțare este de maximum 12 luni și nu depășește data de 31.12.2023. Aceasta poate fi extinsă cel mult până la dublul perioadei prevăzute inițial, în condițiile prevăzute în contractul de finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.2023.

*Perioada de implementare a proiectului cuprinde atât activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și activitățile ce urmează a fi realizate după momentul contractării proiectului. Aceasta este calculată în mod automat odată cu completarea cererii de finanțare (calendarul activităților proiectului) în aplicația MySMIS.

SOLICITANȚI ELIGIBILI

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt cele care se încadrează în categoria IMM-urilor non-agricole din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural.

CONDITII DE ELIGIBILITATE

 • Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria IMM-urilor non-agricole din mediul urban, precum și întreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural.
 • La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibile înscrise în obiectul de activitate indiferent dacă el/ele constituie activități principale sau secundare.
 • La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, autorizat la sediul (indiferent dacă este cel principal sau cel secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. Domeniul de activitate (clasa CAEN) în care dorește să realizeze investiția/proiectul trebuie declarat și autorizat distinct la locul de implementare a proiectului
 • Excepție de la regula de mai sus : În cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activitatea într-un nou domeniu de activitate ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja (prin declaratia de angajament) ca, pana la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare și/sau să autorizeze clasa CAEN vizată de investiție
 • Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
 • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, conform situațiilor financiare depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice
 • Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura contribuția proprie, cheltuielile neeligibile, resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

VALOAREA AJUTORULUI NERAMBURSABIL

 • Valoare eligibilă a proiectului este cuprinsă între 1.000.000 euro și 5.000.000 euro
 • Contribuția proprie a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului: contribuția la valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de stat regional (în conformitate cu intensitatea maximă aplicabilă în funcție de categoria IMM și regiunea de dezvoltare în care se realizează investiția) este:
Categoria IMM/Regiunea de dezvoltare Nord Est Sud Est Sud Muntenia Sud Vest Oltenia Vest Nord Vest Centru
Întreprinderi Mijlocii 40% 40% 40% 40% 55% 40% 40%
Întreprinderi mici, microintreprinderi 30% 30% 30% 30% 45% 30% 30%

 

CHELTUIELI ELIGIBILE

Categorii de cheltuieli eligibile, finanțabile prin AJUTOR DE STAT REGIONAL:

Capitolul 1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului

1.1. Amenajarea terenului – se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului și care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri rețele de utilități din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază), devieri de cursuri de apă.

1.2. Amenajări pentru protecția mediului şi aducerea la starea inițială – se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acțiuni de protecția mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spatii verzi. 

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului – se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități.

Capitolul 3. Cheltuieli pentru investiția de bază

3.1. Construcții și instalații – se cuprind cheltuieli aferente activităților de construire/extindere/ modernizare a spațiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, respectiv cheltuielile aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, construcții speciale, instalații aferente construcțiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalații interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicații şi alte tipuri de instalații impuse de destinaţia obiectivului.

3.2. Dotări (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu si fără montaj, dotări) – se cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcționale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv reţelele aferente necesare funcționării acestora:

3.2.1.Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje și instalații de transportat și ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale”

3.2.2.Cheltuieli cu achiziționarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanţare.

Nu sunt eligibile bunurile ce fac parte din categoria obiectelor de inventar.

3.3. Active necorporale – se cuprind:

3.3.1.Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare.

Capitolul 4. Alte cheltuieli

4.1. Organizare de șantier

4.1.1.Lucrări de construcții şi instalaţii aferente organizării de şantier

4.1.2.Cheltuieli conexe organizării de şantier

4.2. Cheltuieli diverse şi neprevăzute – se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile cuprinse la Cap. 4. ”Cheltuieli pentru investiția de bază”, punctul 4.1. ”Construcții și instalații”.

TVA-ul este eligibil.

Capitolul 5. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică    

5.1. Studii de teren – se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție.

5.2. Obţinere avize, acorduri, autorizaţii – se includ cheltuielile pentru:

5.2.1.obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;

5.2.2.obţinerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare;

5.2.3.obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de apă,

canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.;

5.2.4.obținerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă;

5.2.5.întocmirea  documentaţiei,  obţinerea  numărului  cadastral  provizoriu  și  înregistrarea

terenului în cartea funciară;

5.2.6.obţinerea acordului de mediu;

5.2.7.obținerea avizului P.S.I.;

5.2.8. Achiziția semnăturii electronice

5.3. Proiectare și inginerie – se includ cheltuielile pentru elaborarea documentațiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizațiilor aferente obiectivului de investiție (documentaţii ce  stau  la  baza  emiterii  avizelor  şi  acordurilor  impuse  prin  certificatul  de  urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic, etc.). Pentru lucrările de creștere a performanţei energetice a clădirilor ca  urmare a modernizărilor/ reabilitărilor, se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic.

5.4. Consultanță – se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

5.4.1.plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare/ a planului de afaceri;

5.4.2.plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului execuției investiției sau

administrarea contractului de execuție (managementul de proiect).

5.4.3.plata serviciilor de consultanţă la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achiziții.

5.5. Asistenţă tehnică – se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

5.5.1.asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului);

5.5.2.plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizați conform prevederilor legale pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții şi instalații.

Contribuția maximă a programului la cheltuielile eligibile aferente serviciilor de proiectare si asistenta tehnica este de 50%

5.6. Comisioane, cote și taxe.

 • La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie sa aiba deja locul de implementare inregistrat ca sediu princpal sau secundar. Excepție: în cazul unei cererei de finanțare care presipune înființarea unui sediu secundar ca urmare a realizării investiției.