Prelungire linie de finanțare: incubatoare de afaceri sectoriale (POR 2.2.1 B)

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020 AXA PRIORITARA 2 PRIORITATEA DE INVESTITII 2.1 B – INCUBATOARE DE AFACERI SECTORIALE

PERIOADA DE DEPUNERE A PROIECTELOR

• 05.02.2018 – 9 IULIE 2018

PROIECTE ELIGIBILE

• Crearea incubatoarelor de afaceri sectoriale prin construirea spațiilor aferente și dotarea acestora cu active corporale și necorporale:
o turism si ecoturism o energie și management de
o textile și pielărie, încălțăminte mediu
o lemn și mobilă o bioeconomie – agricultură,
o industrii creative silvicultură, pescuit și
o industria auto și componente acvacultură, biofarmaceutică si
o tehnologia informațiilor și biotehnologii
comunicațiilor o construcții
o sănătate o cercetare-dezvoltare

• Reabilitarea/reconversia unui imobil existent neutilizat in scopul creării unui incubator de afaceri;

• Servicii prestate în cadrul incubatoarelor de afaceri.

INDICATORII PROIECTULUI

• Rata de supraviețuire a firmelor incubate în ciclu de incubare (3 ani de la finalizarea investiției);

• Gradul de ocupare al incubatorului (suprafața ocupată/utilizată de rezidenți-firme incubate raportat la capacitatea totală a incubatorului, exclusiv spațiile ocupate de administratorul

incubatorului), la 2 ani de la finalizarea proiectului.
BENEFICIARI ELIGIBILI

• entitățile individuale care au calitatea de fondator al incubatorului de afaceri (autoritatea publica a administrației publice locale, instituția sau consorțiul de instituții de învățământ superior acreditate, institutele, centrele si stațiunile de cercetare dezvoltare, camerele de comerț, societățile, societățile cooperative, asociațiile și fundațiile, patronatele, sindicatele)

• parteneriatele dintre fondatorii incubatorului de afaceri;

VALOAREA AJUTORULUI NERAMBURSABIL

• Valoare finanțării nerambursabile este cuprinsă între 200.000 euro și 7.000.000 euro.

 • Pentru componenta de ajutor de minimis a proiectului contribuția programului este de maxim 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis;
 • CHELTUIELI ELIGIBILE

  – lucrări de construire, extindere a spațiilor aferente incubatorului, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică,

  PSI);

  – achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanţare.

  – achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.

  – Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Sunt eligibile și investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) în care sunt implementate diferite funcționalități specifice comerțului electronic: publicarea cataloagelor de articole, prețuri și stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronică, facturare electronică.

  – Achiziționarea de servicii suport pentru afaceri și capital, altele decât cele oferite de administratorul incubatorului: servicii de contabilitate, juridice și financiare, servicii de marketing și mentorat, coaching direct,etc.
  – Cheltuieli cu proiectarea si asistenta tehnica;
  – Cheltuieli cu consultanta;
  – Cheltuieli cu informarea si publicitatea proiectului
  – Cheltuieli cu auditul financiar extern