Program Operațional Regional 2.1A

 

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

2.1.A Microîntreprinderi

Doar pentru investiții în regiunile de dezvoltare:

– Nord Est

– Sud Est

– Sud Vest Oltenia

– Vest

– Centru

 

Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta consolidarea pozitiei pe piata a intreprinderilor mici si mijlocii in domeniile competitive identificate in Strategia Nationala de Competitivitate si Planurile Regionale de Dezvoltare.

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:
– Construirea, modernizarea, extinderea spatiului de productie/ prestare servicii;
– Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare online.

 

Categorii de beneficiari eligibili:

Solicitantii eligibili in cadrul acestui apel de proiecte sunt societatile constituite in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile sau societati cooperative care se incadreaza in categoria microintreprinderilor. Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria microintreprinderilor, atat la data solicitarii finantarii (i.e. data depunerii cererii de finantare) cat si la data acordarii finantarii (i.e. data semnarii contractului de finantare).

Solicitantul trebuie sa fi desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral, sa nu fi avut activitatea suspendata temporar oricand in anul curent depunerii cererii de finantare si in anul fiscal anterior si a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare.

a) Solicitantul trebuie sa fi inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 1, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare, sau

b) Solicitantul trebuie sa aiba cel putin un salariat cu norma intreaga pe perioada nedeterminata, la data depunerii cererii de finantare.

 

Dacă criteriul a) este îndeplinit, atunci criteriul b) nu se aplică. În această situație, devin obligatorii:

– Păstrarea numărului mediu de salariați cel puțin la nivelul înregistrat în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare (condiție de eligibilitate aplicabilă pe tot parcursul perioadei de evaluare, selecție, contractare, implementare și monitorizare (3 ani după efectuarea plății finale cadrul contractului de finanțare).
– Atingerea țintei stabilite pentru creșterea numărului mediu de salariați, dacă proiectul prevede și este punctat suplimentar (la evaluarea tehnică și financiară) pentru creșterea numărului mediu de salariați.
Dacă criteriul a) nu este îndeplinit, atunci solicitantul trebuie să îndeplinească criteriul b). În această situație, devin obligatorii:
– Păstrarea a cel puțin unui salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată (condiție de eligibilitate aplicabilă pe tot parcursul perioadei de evaluare, selecție, contractare, implementare și monitorizare (3 ani după efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare);
– Atingerea țintei stabilite pentru creșterea numărului mediu de salariați, dacă proiectul prevede și este punctat suplimentar (la evaluarea tehnică și financiară) pentru creșterea numărului mediu de salariați.
Dacă solicitantul îndeplinește ambele criterii (4.a și 4.b), atunci acestuia îi revin doar obligațiile aplicabile criteriului 4.a).

Locul de implementare a proiectului trebuie sa fie situat in mediul urban, in regiunea de dezvoltare in care a fost depusa cererea de finantare.

Valoarea finantarii nerambursabile acordate: minimum 25.000 euro si maximum 200.000 euro. Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției, în limita plafonului de minimis. Contribuția solicitantului la finanțarea investiției trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă a investiției.

Bugetul total al apelului: 77,44 milioane de euro:

Data de la care pot fi depuse cereri de finantare: 08.07.2019 ora 12:00

Data pana la care pot fi depuse cereri de finantare: 08.11.2019 ora 12:00

Acest apel de proiecte este unul competitiv, cu depunere la termen. Perioada de de depunere a proiectelor poate fi redusa in cazul in care bugetul apelului este consumat mai devreme.

Cererile de finanțare depuse în primele două luni ale apelului vor parcurge etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității și evaluare tehnică și financiară, urmând a fi direct contractate cele care au obținut cel puțin 85 de puncte (pragul de calitate) și care se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel.

Indicatorul de proiect face obiectul monitorizării implementării și performanței investiției propuse prin proiect și se referă la numărul mediu de salariați, respectiv:

– Creșterea numărului mediu de salariați ca urmare a realizării proiectului, față de nivelul înregistrat în ultimul an fiscal încheiat înainte de depunerea cererii de finanțare. Termenul de realizare a indicatorului îl reprezintă sfârșitul anului fiscal ulterior celui în care s-a finalizat implementarea proiectului. Spre exemplu, în cazul unui proiect ale cărui activități (inclusiv angajarea de personal) se finalizează în luna mai 2020, realizarea indicatorului trebuie să reiasă din situațiile financiare anuale aferente anului fiscal 2021 (la 31.12.2021).
Este obligatorie, totodată, menținerea numărului mediu de salariați astfel atins, pe toată perioada rămasă din perioada de durabilitate a proiectului (i.e. 3 ani de la realizarea plății finale în cadrul contractului de finanțare).
Nerespectarea țintei stabilite în cererea de finanțare, pentru indicatorul de mai sus, conduce la recuperarea integrală a finanțării acordate. Verificarea respectării indicatorului se realizează în condițiile contractului de finanțare.
Asumarea unei creșteri a numărului mediu de salariați, ca urmare a realizării proiectului, va fi punctată în cadrul evaluării tehnice și financiare.

Sau

– Menținerea numărului mediu de salariați cel puțin la nivelul înregistrat în ultimul an fiscal încheiat înainte de depunerea cererii de finanțare, pe toată perioada de execuție a contractului de finanțare și de durabilitate a proiectului.

 

Întreprinderea unică:

– În sensul Regulamentului de minimis, întreprinderea unică reprezintă un grup de întreprinderi legate.
– Plafonul de minimis (200.000 euro) se aplică întreprinderii unice, adică grupului de întreprinderi legate (din care întreprinderea solicitantă face parte), și nu fiecărei întreprinderi în parte.
– Întreprinderea unică (grupul de întreprinderi legate) include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

 1. o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;
 2. o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
 3. o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
 4. o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

Astfel, dacă întreprinderile A și B sunt legate (spre exemplu, A deține peste 50% din părțile sociale ale lui B), atunci A și B împreună vor putea beneficia de 200.000 euro (nu fiecare în parte de câte 200.000 euro).
Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relaţiile de mai sus, constituie, de asemenea, o întreprindere unică. Astfel, dacă întreprinderea A este legată cu întreprinderea B, iar B este, la rândul ei, legată de întreprinderea C, atunci toate cele 3 întreprinderi constituie o întreprindere unică și împreună vor putea beneficia de 200.000 euro (nu fiecare în parte de câte 200.000 euro).
– La identificarea întreprinderii unice, se vor avea în vedere doar întreprinderi legate înregistrate pe teritoriul aceluiași stat membru UE. Astfel, chiar dacă întreprinderea A (înregistrată în România) este deținută în proporție de 60% de întreprinderea B (înregistrată în afara României), cele două întreprinderi nu sunt considerate o întreprindere unică.
Totuși, legătura dintre A și B trebuie luată în calcul la încadrarea solicitantului în categoria microîntreprinderilor – a se vedea secțiunea 3.2 ”Eligibilitatea solicitantului”.
– La identificarea întreprinderii unice, se vor avea în vedere doar legăturile stabilite între solicitant și alte întreprinderi – persoane juridice, respectiv orice entități care desfășoară activitate economică, înregistrate conform normelor în vigoare. Astfel, dacă întreprindrea A este deținută în proporție de 55% de o persoană fizică autorizată (PFA), atunci A și PFA formează o întreprindere unică.

Legăturile stabilite prin intermediul unei persoane fizice, sau al unui grup de persoane fizice care acționează de comun acord (a se vedea Legea 346/2004 – Art. 4^4 alin 4) trebuie luate în calcul la încadrarea solicitantului în categoria microîntreprinderilor.

Astfel, dacă întreprinderea A (solicitant) și B sunt considerate legate prin intermediul persoanei fizice X, pentru verificarea încadrării lui A în categoria microîntreprinderilor (i.e. număr mediu de salariați mai mic decât 10 și cifră de afaceri anuală netă sau active totale de până la 2 milioane euro), la datele întreprinderii A se vor adăuga în totalitate datele (numărul mediu de salariați) înregistrate de B. Pe de altă parte, în ceea ce privește acordarea și cumularea ajutorului de minimis, A și B nu vor fi considerate ca formând o întreprindere unică.

Cumulul ajutoarelor:
– Plafonul de minimis (200.000 euro) se va reduce cu toate ajutoarele în regim de minimis, cumulate, de care a beneficiat întreprinderea unică pe parcursul ultimilor 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare.

Astfel, se vor cumula următoarele ajutoare de minimis:

 1. primite de întreprinderea solicitantă;
 2. primite de toate celelalte întreprinderi cu care întreprinderea solicitantă formează întreprinderea unică (grupul de întreprinderi legate);
 3. Dacă solicitantul este o întreprindere înființată ca urmare a fuzionării prin contopire a două sau mai multor întreprinderi, se vor cumula toate ajutoarele de minimis primite, în perioada celor 3 ani fiscali consecutivi, de fiecare din întreprinderile care au fuzionat. Același principiu se aplică în cazul unei întreprinderi care a fuzionat cu alte întreprinderi, prin absorbirea acestora.
 4. În cazul divizării unei întreprinderi, ajutorul de minimis primit înainte de divizare se va aloca/ atribui acelei întreprinderi care a beneficiat/ beneficiază de el, aceasta fiind, în principiu, cea care a preluat activitatea (activitățile) pentru care a fost acordat ajutorul de minimis. Dacă această alocare nu poate fi făcută, ajutorul de minimis va fi atribuit în mod proporțional în funcție de valoarea capitalurilor noilor întreprinderi, la data divizării.

– Cumularea ajutoarelor primite în regim de minimis se face indiferent de:

 1. Sursa ajutoarelor (e.g. buget de stat, buget local, fonduri europene);
 2. Forma ajutoarelor (e.g. finanţare nerambursabilă, scutiri de la plata unor taxe, garanţii, facilităţi privind creditele primite, dobânzi subvenţionate, garanţii bancare).

– Solicitantul va completa şi semna Declaraţia de eligibilitate, pe propria răspundere, în care va menţiona informaţiile referitoare la ajutoarele de minimis primite în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finanțare, precum şi în anul fiscal curent, până la depunerea cererii de finanţare, respectiv încheierea contractului de finanțare. Pe lângă informațiile cuprinse în această secțiune, formularul Declarației de eligibilitate conține instrucțiuni suplimentare privind completarea corectă a declarației.
– Dacă valoarea în euro a unui ajutor de minimis ori modalitatea de determinare a acesteia sunt specificate în actul de acordare (e.g. contract de finanțare, acord de principiu), atunci această valoare va fi dedusă din plafonul de minimis. În caz contrar, pentru determinarea valorii în euro a ajutorului primit, se va utiliza rata de schimb InforEuro5 valabilă în luna acordării ajutorului (i.e. luna emiterii/semnării actului de acordare a ajutorului).
– Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.
– În cazul în care, după aplicarea regulilor de cumul, valoarea finanțării nerambursabile solicitate prin cererea de finanțare depășește plafonul de minimis specific (respectiv 200.000 euro sau 100.000 euro), cererea de finanțare va fi respinsă. În acest caz nu poate fi acordat un nou ajutor de minimis doar pentru acea parte din finanțarea solicitată care s-ar încadra în plafonul de minimis aplicabil.

 

Domeniul de activitate în care se realizează investiţia:

– La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, înscris în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ORC), indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.

– La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. Domeniul de activitate (clasa CAEN) în care se va realiza investiţia/proiectul trebuie declarat și autorizat distinct la locul de implementare a proiectului.
Excepție de la regula de mai sus: în cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja (prin declarația de angajament) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru și/sau să autorizeze clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare. Condiția a doua de mai sus rămâne aplicabilă.

Tipuri de investiții eligibile:

Programul finanţează doar anumite tipuri de investiţii, care conduc la dezvoltarea microîntreprinderii:

a. Investiții în active corporale:

 1. lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 2. achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare.
 3. achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului.

Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.

b. Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.

c. Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) în care sunt implementate diferite funcționalități specifice comerțului electronic: publicarea cataloagelor de articole, prețuri și stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronică.

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții de tipul celor menționate la punctele a.3. și/sau c. de mai sus și/sau realizarea de lucrări de construcție care nu se supun autorizării, conform legii.

Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate (i.e. a fost începută execuția lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă fermă de bunuri) înainte de semnarea contractului de finanțare.

Categorii de cheltuieli eligibile în cadrul acestui apel de proiecte:

Capitolul 1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului:

1.1. Amenajarea terenului – se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă.

1.2. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială – se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spaţii verzi.

 

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului:
Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi.

 

Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică:
3.1. Studii de teren – se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie.

3.2. Obţinere avize, acorduri, autorizaţii – se includ cheltuielile pentru:

– obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;

– obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare;

– obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.;

– obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă;

– întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară;

– obţinerea acordului de mediu;

– obţinerea avizului P.S.I.;

– alte avize, acorduri şi autorizaţii.

3.3. Comisioane, cote si taxe – se cuprind: cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de construire/desfiinţare.

3.4. Proiectare şi inginerie – se includ cheltuielile pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.). Pentru lucrările de intervenții la construcții existente sau pentru continuarea lucrărilor la obiective începute și neterminate, se includ cheltuielile efectuate pentru expertizarea tehnică. Pentru lucrările de creştere a performanţei energetice a clădirilor ca urmare a modernizărilor/ reabilitărilor, se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic.

3.5. Consultanţă – se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

– plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare/a planului de afaceri;

– plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului execuției investiției sau administrarea contractului de execuție;

– plata serviciilor de consultanţă la elaborarea, organizarea și derularea procedurilor de achiziții;

3.6. Asistenţă tehnică – se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

– asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului);

– plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii.

Pentru proiectele ce includ lucrări de construcții ce se supun autorizării, sunt eligibile cumulat, în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile finantate in cadrul capitolului „Cheltuieli pentru investitia de baza” si detaliate la capitolul „Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică”, punctele:3.1. „Studii de teren”,3.2. „Obținere avize, acorduri, autorizații”, 3.3. ”Comisioane, cote, taxe”, 3.4. „Proiectare și inginerie”,3.5. „Consultanță”, 3.6.„Asistență tehnică”.

Pentru proiectele ce nu includ lucrări de construcții ce se supun autorizării, sunt eligibile cumulat, în limita a 5% din valoarea cheltuielilor eligibile finantate in cadrul capitolului „Cheltuieli pentru investitia de baza” si detaliate la capitolul „Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică”, punctele:3.2. „Obținere avize, acorduri, autorizații”,3.5. „Consultanță”.

Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază:

4.1. Construcţii şi instalaţii – se cuprind cheltuieli aferente activităților de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, respectiv cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului.

4.2. Dotări (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu si fara montaj, dotari) – se cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora:

– Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2.

„Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare.

– Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului.

Se includ cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj, precum şi a echipamentelor de transport tehnologic.

Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar.

4.3. Active necorporale – se cuprind:

– Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare;

– Cheltuieli cu activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line.

 

Capitolul 5. Alte cheltuieli:

5.1. Organizare de şantier (conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice):

– Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier;

– Cheltuieli conexe organizării de şantier.

5.2. Cheltuieli diverse şi neprevăzute – se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile cuprinse la Cap. 4 ”Cheltuieli pentru investiţia de bază”, punctul 4.1. ”Construcţii şi instalaţii”.

 

Capitolul 6. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului – sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5000 lei fără TVA.

 

Capitolul 7. Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern – sunt eligibile in limita a 5000 lei trimestrial (aferente activitatilor ce pot fi auditate in trimestrul respectiv).

In cazul in care beneficiarii opteaza pentru incheierea unor contracte de audit, rapoartele de audit confirma ca cheltuielile cuprinse in cererile de rambursare au fost verificate si sunt:

– necesare pentru realizarea proiectului,

– prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului

– în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor, şi un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform prevederilor OUG 66/2011);

– efectuate şi plătite de beneficiar sau partenerii săi;

– plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate

– înregistrate în contabilitatea beneficiarului/ partenerului având la bază documente justificative, identificabile şi verificabile, dovedite prin documente originale.

– in conformitate cu propunerile tehnice si financiare ofertate (se verifica preturile unitare si cantitatile decontate).

În cadrul acestui apel de proiecte sunt neeligibile urmatoarele categorii de cheltuieli:

 1. cheltuielile prevăzute la art. 13 din HG. Nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020,
 2. achiziționarea de terenuri si/sau construcții,
 3. costurile operationale, de functionare, de testare și intretinere,
 4. costuri administrative (costuri de management care nu pot fi asociate producției ori vânzării – e.g. salariile personalului general de administrație; chiriile și reparații ale imobilizărilor de interes general în administrație; energie, combustibil și alte consumuri similare; cheltuieli administrativ-gospodărești; alte cheltuieli generale de administrație),
 5. costuri de personal,
 6. cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor,
 7. contributia in natura,
 8. amortizarea,
 9. cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din HG nr. 399/2015,
 10. cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, aşa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se doreşte realizarea investiţiei propuse prin proiect, cu excepția Clasei 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”,
 11. Cheltuieli cu elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții,
 12. Cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, cu excepția celor aferente Capitolului 3 ”Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică” de mai sus.


Call Now Button