Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027

Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntreprinderilor, întreprinderilor mici  și întreprinderilor mijlocii din regiunea Sud-Muntenia

Obiectivul de Politică 1 – O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC

Prioritatea P1 -O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

Obiectivul Specific RSO 1.3 – Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive (FEDR).

Operațiunea B – Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntreprinderilor,  întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din regiunea Sud-Muntenia

REGIUNEA DE IMPLEMENTARE ȘI BENEFICIARI

Regiunea de implementare a programului este Sud-Muntenia, ce cuprinde județele Argeș, Călărași, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman. La acest program pot aplica microîntreprinderile, întreprinderile mici și întreprinderile mijlocii non agricoledin mediul rural și urban, inclusiv din satele aparținătoare acestora.

Tipul de apel de proiecte 

Apelul de proiecte competitiv, cu depunere continuă și cu termen de închidere a apelului, cu numărul PR SM/ID/1/1/1.3/B.

Selecție pe praguri de calitate:

Luna depuneriiPrag de punctaj (puncte)
L1 –L290
L385
L480
L550-79

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS 2021.

În situația în care până la data de închidere a apelului valoarea însumată a solicitărilor de finanțare nerambursabilă aferentă proiectelor depuse nu a atins procentul de 200% față de alocarea apelului, Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud Muntenia 2021-2027 poate prelungi termenul de depunere, prin emiterea unui Corigendum.

Pentru acest apel de proiecte, alocarea financiară este de 144.000.000,00 euro, din care :

 • Contribuție FEDR – 122.400.000,00 euro
 • Contribuție Buget de Stat – 21.600.000,00 euro

ALOCARE FINANCIARĂ

Valoarea minimă a asistenței nerambursabile solicitate pentru un proiect este de 300.000 euro.

Valoarea maximă a asistenței nerambursabile solicitate este :

 • 500.000 euro, dacă veniturile solicitantului, aferente clasei CAEN pentru care se solicită finanțare, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare sunt mai mici de 50.000 euro;
 • De 10 ori mai mare decât veniturile solicitantului, aferente clasei CAEN  pentru care se solicită finanțare, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare, dar nu mai mare de 3.000.000 euro

Contribuția programului, respectiv cuantumul finanțării nerambursabile solicitate din ajutor de stat regional trebuie să reprezinte maximum 70% din valoarea eligibilă a investiției solicitată din ajutor de stat regional.

Contribuția solicitantului la finanțarea investiției trebuie să fie de minimum 30% din valoarea eligibilă a investiției solicitată din ajutor de stat regional.

Finanțarea nerambursabilă maximă acordată ca ajutor de minimis este de 100% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis, cu respectarea plafonului de minimis de 200.000 de euro și a ratei forfetare stabilită in cadrul sectiunii 4.3 Eligibilitatea cheltuielilor din prezentul ghid, în conformitate cu art. 54 lit. a din Reg. 1060/2021.

Valoarea totală a proiectului este nelimitată, cu condiția ca diferența dintre valoarea maximă și valoarea totală să fie acoperită de beneficiar, ca și cheltuială neeligibilă.

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

 1. Solicitantul este o societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 sau societate cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcționarea cooperației, actualizate;
 2. La data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie sa aibă sediul social în Regiunea Sud Muntenia, cel puțin începând cu data de 1 ianuarie 2022. Sediul social va fi menținut  pe perioada de durabilitate a investiției, respectiv 5 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanțare
 3. Solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau a întreprinderilor mijlocii, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu modificările și completările ulterioare
 4. Să fi desfășurat activitate desfășurat activitate în regiunea Sud Muntenia pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare, cel puțin începând cu data de 1 ianuarie 2022;
 5. Să nu fi avut activitatea suspendată temporar în anii fiscali 2022 și 2023 ;
 6. Să fi înregistrat profit din exploatare în anul fiscal 2022 ;
 7. Autorizarea codului CAEN eligibil vizat de investiție:

a) Solicitantul de finanțare are autorizat codul CAEN eligibil vizat de investiție, la locul de implementare a proiectului, sediul social principal sau secundar al solicitantului,  indiferent dacă acesta desfășoară sau nu activitate pe respectivul cod CAEN.

Sau

b) În situația în care investiția pentru care se solicită finanțare presupune înființarea unui punct de lucru nou, la momentul depunerii cererii de finanțare solicitantul de finanțare are:

i. codul CAEN eligibil vizat de investiție autorizat fie la sediul social/punctele de lucru existente, fie la terți, iar solicitantul de finanțare își asumă ca la finalul etapei de implementare, să facă dovada autorizării codului CAEN inclusiv la locul de implementare a proiectului.

Sau

ii. codul CAEN eligibil vizat de investiție înscris în actul constitutiv, iar solicitantul de finanțare își asumă ca la finalul etapei de implementare să facă dovada autorizării codului CAEN la locul de implementare a proiectului.

 • Solicitantul de finanțare a obținut venituri aferente clasei CAEN, pentru care solicită finanțare, în anul anterior depunerii cererii de finanțare. Se vor anexa la cererea de finanțare un raport de expertiză contabilă trebuie să reiasă:

a) clasele CAEN în care se încadrează veniturile obținute de către solicitantul de finanțare, în anul anterior depunerii cererii de finanțare;

b) veniturile înregistrate de solicitantul de finanțare din activitatea desfășurată în clasa CAEN pentru care solicită finanțare, în anul anterior depunerii cererii de finanțare;

 • Solicitantul de finanțare are un drept legal asupra locului de implementare a proiectului, teren și/sau clădire, care îi conferă dreptul de a realiza investiția propusă prin cererea de finanțare, începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe întreaga perioadă de evaluare, selecție și contractare, pe perioada de implementare și pe perioada de durabilitate a contractului de finanțare, respectiv 5 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar

a) Pentru investiții care includ doar servicii și/sau dotări: dreptul de proprietate privată/ dreptul de concesiune / dreptul de superficie / dreptul de uzufruct /dreptul de comodat/ folosință cu titlu gratuit / dreptul de închiriere/locațiune.

b) Pentru proiectele care propun realizarea de lucrări care necesită autorizație de construire: dreptul de proprietate privată / dreptul de concesiune, conform legislației în vigoare / dreptul de superficie, respectiv solicitantul are, conform contractului de superficie, dreptul de a realiza investiția propusă prin cererea de finanțare.

În plus, imobilul, teren și/sau clădire:

• este liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului,

• nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești, imobilul este definit conform Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare

• nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

Pentru elementele de mai sus, nu vor conduce la respingerea cererii de finanțare din procesul de evaluare și selecție sau contractare, acele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului, spre ex. servituți legale, servitutea de trecere cu piciorul etc.

 1. Să aibă locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar în regiunea Sud-Muntenia, la data depunerii cererii de finanțare ;

ATENȚIE ! La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar. In cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru.

Locul de implementare a proiectului:

a) este adecvat pentru realizarea proiectului: există posibilitatea racordării la toate utilitățile necesare funcționării; nu este ocupat de alți utilizatori; nu este ocupat cu alte bunuri sau echipamente care nu au legătură cu investiția sau activitatea derulată de solicitant pentru care solicită finanțare; nu prezintă degradări incompatibile cu realizarea investiției propuse pentru acele elemente care nu fac obiectul investițiilor prin proiectul depus; nu prezintă un grad de uzură avansat pentru acele elemente care nu fac obiectul investițiilor prin proiectul depus, etc;

b)corespunde cu descrierea din cererea de finanțare și Planul de afaceri.

O investiție se poate realiza la două (sau mai multe) locuri de implementare, atât timp cât sunt respectate toate condițiile de eligibilitate, iar proiectul nu constă, de fapt, în două (sau mai multe) investiții distincte sub umbrela unei singure cereri de finanțare. Cu titlu de exemplu, extinderea capacității a două pensiuni (aflate în aceeași localitate sau în localități diferite) ar constitui, de fapt, două proiecte de investiție distincte, chiar dacă clasa CAEN vizată ar fi aceeași. Pe de altă parte, tot cu titlu de exemplu, dotarea a două spații de producție (localizate distinct), în care solicitantul desfășoară etape din același flux tehnologic, poate fi considerată o investiție unică.

CHELTUIELI ELIGIBILE

 1. Ajutor de stat regional
 • Investiții în active corporale și necorporale legate de realizarea unei investiții inițiale*:
  • Lucrări de construire/extindere a spațiilor de producție/prestare de servicii, inclusiv a utilităților generale aferente investiției (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI) ;
  • Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, aparatură birotică, respectiv care se regăsesc în subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje şi instalații de lucru)”, subgrupa 2.2. „Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare”, clasa 2.3.6. „Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat” sau grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale” prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, şi care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare, de natura mijloacelor fixe ;
  • Achiziții de instalații / echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme ce utilizează surse regenerabilă de energie (energie solară, energie eoliană, hidroenergie, biomasă, energie geotermală), în limita a maxim 15% din valoarea eligibilă a proiectului ;
  • Active necorporale : brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice în limita a maxim 10% din valoarea eligibilă a proiectului.;
  • Realizare de instrumente de comercializare online și creare de magazine virtual (e-shop) în care vor fi implementate diferite funcționalități specifice comerțului electronic: publicarea cataloagelor de articole, prețuri şi stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronică;

B)Ajutor de minimis (cheltuieli sub formă de rată forfetară de 5% din costurile directe aferente investiției inițiale)

 • cheltuieli pentru Consultanța (conform cap. 3 – Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică subcap. 3.6 Organizarea procedurilor de achiziție, subcap. 3.7.1 – Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii inclusiv cheltuielile pentru întocmirea rapoartelor de expertiză contabilă, subcap. 3.7.2- Audit financiar, din Devizul General;
 • cheltuieli cu activitățile obligatorii de comunicare și vizibilitate aferente proiectului (conform cap. 5 – Alte cheltuieli, subcap. 5.4 – Cheltuieli pentru informare şi publicitate din Devizul General);
 • Comisioane, cote, taxe (conform cap. 5 – Alte cheltuieli, subcap. 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului din Devizul General).
 • cheltuieli cu activități de internaționalizare (cheltuielile cu participarea la târguri, misiuni comerciale, expoziții în calitate de expozant: taxa de participare, închirierea stand-ului, transportul și cazarea pe perioada evenimentului pentru maximum 2 delegaţi, transportul și depozitarea mostrelor şi materialelor promoționale)

Cheltuielile sunt realiste, corect estimate, suficiente și necesare pentru implementarea proiectului, fiind justificate prin, cel puțin 3 oferte de preț/ cataloage/ website-uri, orice alte surse verificabile.

*Investiție inițială, în sensul normelor ce reglementează ajutorul de stat regional și al prezentului ghid, înseamnă o investiție în active corporale și necorporale legată de:

•             crearea unei unități noi.

•             extinderea capacității unei unități existente.

•             diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate. Costurile eligibile în cazul diversificării producției trebuie să depășească cu cel puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate (tangibile și intengibile).

Ca regulă generală, investițiile care constau în simpla înlocuire a unor active nu sunt eligibile pentru acordarea unui ajutor regional pentru investiții.

Investiția finanțată prin ajutor de stat regional trebuie menținută în regiunea Sud Muntenia pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la efectuarea plății finale. Această condiție nu împiedică înlocuirea unei instalații sau a unui echipament care a devenit depășit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiția ca activitatea economică să fie menținută în regiunea în cauză pentru perioada menționată anterior.

CHELTUIELI NEELIGIBILE:

 • Achiziția de terenuri și/sau construcții ;
 • Costuri operaționale, de funcționare, testare și întreținere ;
 • Costuri administrative;
 • Costuri de personal;
 • Cheltuieli financiare (prime de asigurare, taxe, comisioane, rate și dobânzi aferente creditelor);
 • Contribuția în natură;
 • Amortizarea;
 • Cheltuieli de leasing;
 • Achiziția de autovehicule și mijloace de transport, cu excepția utilajelor și instalațiilor de transport și ridicat ;
 • Cheltuieli efectuate înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția celor referitoare la proiectare și asistență tehnică, activități de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri, precum li cheltuieli privind expertiza contabilă.

Te interesează să obții finanțare nerambursabilă pentru afacerea ta?
De peste 15 ani contribuim la dezvoltarea activă a companiilor din România și suntem convinși că prin experiența dobândită te putem ajuta și pe tine în acest demers. Completează formularul de contact!

Distribuie acest articol

Recente

Despre AVISSO

Echipa AVISSO

Încrederea, responsabilitatea și integritatea sunt valorile prin intermediul cărora AVISSO investește în parteneriate durabile care aduc plus valoare comunității de afaceri. 

NEWSLETTER

Abonează-te pentru fi la curent cu cele mai importante noutăți AVISSO