Regulament privind drepturile de import sau de export platite in plus

Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de restituire a drepturilor de import sau de export plătite în plus a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 876 /21.10.2014, dată la care a intrat şi în vigoare.

În cazul în care plătitorul vamal are datorii la bugetul public naţional, drepturile care au fost plătite în plus, constatate în fişa personală de evidenţă a plătitorului vamal, vor fi îndreptate la stingerea datorilor existente faţă de bugetul public naţional. În cazul lipsei datoriilor faţă de bugetul public naţional, la cererea agentului economic, restituirea drepturilor de import sau export plătite în plus se efectuează în contul datoriilor creditorilor lui faţă de bugetul public naţional, viitoarelor obligaţii faţă de bugetul public naţional sau la contul bancar al plătitorului vamal.
          Pentru a intra în posesia drepturilor de import sau export plătite în plus, se depune o cerere la Aparatul Central al Serviciului Vamal, document ce va conţine:
  • denumirea plătitorului vamal;
  • codul fiscal al plătitorului vamal;
  •  adresa plătitorului vamal, date de contact;
  • cuantumul sumei, care urmează a fi restituită, conform condițiilor Regulamentului;
  • menţiunea despre documentele, care confirmă faptul achitării în plus a drepturilor de import sau export la bugetul de stat şi care urmează a fi restituite (numărul şi data dispoziţiei de plată sau ordinul de încasare a numerarului referitor la achitarea drepturilor de import sau export sau numărul şi data deciziei de regularizare aprobată de şeful biroului vamal privind restituirea sumelor drepturilor de import /export etc.);
  • rechizitele bancare, în cazul solicitării restituirii la contul bancar al agentului economic;
  • autentificarea cererii (pentru persoanele juridice – semnătura administratorului, autentificată cu ştampilă, sau a persoanelor cu funcţii de răspundere ale acestuia; pentru persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică – semnătura acestuia).
          Pe langă această cerere se anexează documentele prezentate de către plătitorul vamal şi anume:
  • copiile autentificate sau în original a deciziilor şi hotărârilor executorii
  • contractul de cesiune a creanţelor, actul de verificare în original între plătitorul vamal şi creditor, întocmit la ziua depunerii cererii etc
          Serviciul Vamal va anexa informaţia privind lipsa sau existenţa datoriilor faţă de bugetul public naţional eliberată de către organul fiscal, la solicitarea Serviciului Vamal; privind mijloacele băneşti existente în fişa personală de evidenţă extrasă din Sistemul Informaţional Integrat Vamal etc.


Call Now Button