Noutăți pentru persoanele juridice și fizice, entități fără personalitate juridică și care înregistrează datorii la bugetul de stat la data de 31 decembrie 2018

 

La sfârșitul lunii iulie s-a adoptat Ordonanța de Gurvern Nr. 6 din 31.07.2019, ordonanță privind instituirea unor facilități fiscale. Aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 0648 din 05.08.2019 și cuprinde reglementări valabile pentru contribuabilii persoane juridice, persoane fizice, entități fără personalitate ce înregistrează datorii restante la bugetul de stat în data de 31 decembrie 2018.

Inovațiile și modificările aduse de acest act normativ se numără și următoarele:

 • Actul normativ se adresează contibuabililor persoane juridice, persoane fizice, entități fără personalitate juridică ce figurează cu datorii restante la bugetul de stat în data de 31.12.2018. Prin aceasta se instituie facilități fiscale în sensul anulării datoriilor accesorii (dobânzi și penalități de întârziere) sau, după caz, restrucurarea debitului principal prin anularea obligației de plată;
 • De asemenea sunt instituite unele proceduri în funcție de valoarea datoriei bugetare existente în data de 31 decembrie 2018:
  • În cazul debitorilor cu sume ce nu depășesc 1.000.000 lei este aprobată anularea obligațiilor fiscale accesorii;
  • În cazul debitorilor cu sume ce depășesc 1.000.000 lei este aprobată o procedură prin care se anulează creanțele accesorii, dar și o parte a debitului principal cu respectarea unor condiții de restructurare a activității.

Anularea obligațiilor fiscale accesorii pentru debitorii bugetari cu datorii restante la buget la data de 31 Decembrie 2018, când suma datoriei este mai mică de 1.000.000 lei. Debitorii bugetari din această categorie pot beneficia de anularea obligațiilor fiscale accesorii, dacă achită debitul principal până cel târziu în data de 15 decembrie 2019.

 • Condiții ce trebuie îndeplinite cumulativ și obligațiile prevăzute pentru a beneficia de aceată facilitate:
  • Toate debitele principale și eventualele obligații fiscale accesorii aferente anului 2019 au fost achitate;
  • Declarațiile fiscale au fost depuse;
  • Depune cererea de anulare a accesoriilor până cel târziu în 15 decembrie 2019;

Beneficiază de procedură și eventualele sume stabilite în urma unor inspecții, constatate prin decizii de impunere, după 1.01.2019 în cazul în care se referă la o perioadă anterioară datei de 31 decembrie 2018.

 • Procedura depunerii declarațiilor rectificative este permisă, inclusiv în situația existenței unei inspecții. Condiția este însă ca aceste declarații rectificative să se depună în maxim 10 zile după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.
 • Obligațiile bugetare datorate la data de 31 decembrie 2018 pentru care s-au acordat înlesniri la plată nu sunt considerate obligații restante,
 • Nu sunt considerate obligații restante nici acele obligații bugetare constatate prin acte administrative fiscale ce stabilesc datorii bugetare cu scadență la 31 decembrie 2018 dar aceste acte administrative sunt suspendate la executare.
 • Persoanele interesate de aplicarea facilității din prezenta ordonanță pot renunța la suspendarea efectului actului administrativ fiscal, pentru a beneficia de facilitate.
 • Din punct de vedere procedural, realizarea procedurii începe prin depunerea de către contribuabil a unei notificări la organul fiscal competent, în scopul aplicării ordonanței.
 • După primirea notificării, organul fiscal verifică depunerea tuturor declarațiilor fiscale din vectorul fiscal, efectuează stingeri/compensări și orice alte activități necesare pentru stabilirea situației fiscale exacte.
 • În termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea notificării, organul fiscal competent eliberează din oficiu certificatul de atestare fiscală în care sunt consemnate obligațiile bugetare și îl comunică debitorului.
 • Organul fiscal are obligația de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordanțe privind obligațiile bugetare pentru care se solicită facilitățile fiscale.
 • Prin depunerea notificării conform prezentei ordonanțe, se realizează următoarele proceduri
  • Dobânzile penalitățile și alte accesorii se amână la plată în vederea anulării;
  • Procedura executării silite dacă a început se suspendă, iar dacă urma să fie aplicată nu se mai aplică;
  • Obligațiile fiscale accesorii amânate la plată se sting prin depunerea unei cereri de anulare, ce poate fi depusă cel mai târziu până în data de 15 decembrie 2019 inclusiv.

Există o procedură aplicabilă și pentru debitorii care beneficiază de eșalonare la plată sau pentru debitele aflate în procedura contestației administrative.

Anularea obligațiilor fiscale accesorii pentru debitori bugetari cu datorii restante la buget la data de 31 decembrie 2018 când suma datoriei este mai mare de 1 000 000 lei

Scopul anunțat de prezenta ordonanță pentru debitorii încadrați în această categorie este evitarea procedurii insolvenței, iar elementul principal este aprobarea unei restructurări ( atât a debitului principal, cât și a obligațiilor fiscale accesorii.

 • Debitorul înregistrat cu datorii bugetare mai mari de 1.000.000 lei trebuie să notifice organul fiscal competent până cel târziu în data de 30.09.2019 termen aflat sub sancțiunea decăderii;
 • În vederea beneficierii de restructurarea obligaţiilor bugetare, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
  • să nu îndeplinească condiţiile pentru a beneficia de eşalonarea la plată;
  • să prezinte un plan de restructurare şi un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent;
  • să nu se afle în procedura insolvenţei;
  • să nu fi fost dizolvat;
  • să aibă depuse toate declaraţiile fiscale;
  • să îndeplinească testul creditorului privat prudent.
 • Pentru a beneficia de restructurarea datoriei, trebuie însă achitat și o parte din debit, în baza planului de reorganizare.
 • Ordonanța stabilește că poate fi anulat la plată până la 50 din debitul principal, iar debitul ce trebuie plătit până la data depunerii cererii de anulare a datoriilor bugetare este stabilit în funcție de suma anulată la plată, astfel:
  • Un procent de 5% din debitul principal, dacă se solicită anularea de până la 30 a obligației bugetare;
  • Un procent de 10% din debitul principal, dacă se solicită anularea obligației bugetare între 30% și 40% din total;
  • Un procent de 15% din debitul principal, dacă se solicită anularea obligației bugetare între 40% și 50% din total;
 • Restul datoriei bugetare poate fi eșalonată la plată într-o perioadă de maxim 7 ani.


Call Now Button