Shema ajutor de stat: GRADINITE CU PROGRAM SPORTIV

Draft Hotarare de Guvern pentru pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind programul guvernamental „Growth – Investim în copii, investim în viitor”

Prezenta hotărâre instituie schema de ajutor de minimis în cadrul căreia se acordă ajutor de stat persoanelor juridice de drept privat, care vor realiza construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea grădiniţelor cu profil sportiv şi asigurarea în cadrul acestora a învătământului preşcolar de specialitate, serviciu de interes economic general.
Prezenta schemă de minimis se adresează persoanelor juridice de drept privat, inclusiv organizaţii neguvernamentale, asociaţii, fundaţii şi/sau grupuri fiscale, aşa cum sunt prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulteriore, precum şi Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, federaţiilor sau cluburilor sportive, care iau iniţiativa construirii de grădiniţe cu profil sportiv.

Prezenta schemă de minimis vizează construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea de grădiniţe cu profil sportiv în judeţe şi localităţi unde există un număr suficient de copii cu vârste cuprinse între 3 şi 6 ani.

Susţinerea financiară constă atât într-un ajutor nerambursabil privind o parte din cheltuielile eligibile, cât şi în garantarea de către stat a unei părţi din creditul utilizat de către investitor pentru construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea grădiniţelor cu profil sportiv şi se repartizează astfel:

a) ajutor nerambursabil de până la 500.000 euro din cheltuielile eligibile, plătit investitorului după terminarea lucrărilor şi obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie de la Ministerul Educaţiei Naţionale;

b) garanţie în nume şi cont stat de maximum 50% din valoarea creditului contractat de investitor, excluzând dobânzile şi comisioanele aferente, cu condiţia ca aceste credite să finanţeze exclusiv cheltuieli eligibile aferente proiectului, în cazul în care acesta apelează la finanţarea integrală sau parţială a acestor cheltuieli prin creditare. Garanţia se acordă prin intermediul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii sau Fondului Român de Contragarantare. În această categorie intră atât creditul-punte acordat pentru finanţarea ajutorului nerambursabil, cât şi creditul de co-finanţare, acordat pentru finanţarea cheltuielilor eligibile neacoperite de ajutorul nerambursabil. Valoarea garanţiei se diminuează corespunzător cu diminuarea creditului rezultat după plata ajutorului nerambursabil, care se va efectua în contul investitorului deschis la finanţator;

c) o alocare financiară nerambursabilă deductibilă din impozitul pe profit datorat anual de beneficiar pentru finanţarea cheltuielilor eligibile defalcată în tranşe egale pe o perioadă de 7 ani de la încheierea acordului de finanţare.

Beneficiarul trebuie să facă dovada deţinerii unui drept care conferă dreptul de constituire potrivit
legii asupra terenului pe care urmează să fie amplasată grădiniţa cu profil sportiv.

Intensitatea maximă a ajutorului de minimis acordat este de până la 100% din valoarea totală a
proiectului finanţat, dar nu mai mult de plafonul maxim de 500.000 euro pe întreprindere.
Contribuţia proprie a beneficiarului trebuie să acopere diferenţa necesară finalizarii şi funcţionării
corespunzătoare a proiectului de investiţii.

Beneficiarul are obligaţia sa facă dovada existenţei surselor de finanţare proprii sau atrase, fără ca
acestea sa facă obiectul unui ajutor de stat sau de minimis, la momentul depunerii cererii de
finanţare.
În cadrul schemei de ajutor de minimis se finanţează numai proiectele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
clădirea are cel puţin 2 săli de grupă, precum şi toate facilităţile necesare (dormitoare, spaţiu de recreere, vestiar, sală de mese, grupuri sanitare pentru fiecare sală de grupă, cancelarie, sisteme de încălzire);
– obiectivele de investiţii trebuie să îndeplinească standarde minime de construcţie, de dotare generală şi sportivă (stabilite prin anexe la la prezenta schemă de ajutor de stat), de personal de specialitate şi de echipamente sportive, conform prezentei scheme de ajutor de stat;
Obiectivele de investiţii ce vor fi propuse trebuie să îndeplinească standarde minime de construcţie, de capacitate, de dotare generală şi sportivă, de personal de specialitate şi de echipamente sportive, standarde.

Clădirile în care se vor organiza grădiniţe cu profil sportiv pot fi clădiri noi sau clădiri existente care se vor moderniza şi amenaja cu schimbarea funcţiunii, cu condiţia ca în ultimii 5 ani să nu fi funcţionat o creşă şi/sau grădiniţă în clădirea respectivă.

Activitatea în grădiniţele cu profil sportiv realizate în acest program va fi menţinută cel puţin 10 ani de la obţinerea autorizaţiei de funcţionare; în caz contrar, investitorul va rambursa suma obţinută ca ajutor de stat.

Beneficiarilor le este interzis să închidă activitatea altor grădiniţe/creşe aflate în administrarea lor pe o perioadă de cel puţin 7 ani de la acordarea ajutorului de stat. În caz contrar, investitorul va rambursa suma obţinută ca ajutor de stat.

Beneficiarii de susţinere financiară pentru construcţia de grădiniţe cu profil sportiv au obligaţia de a asigura locuri gratuite într-o cotă procentuală de cel puţin 8% din numărul total de preşcolari înmatriculaţi, pe o perioadă de 4 ani de la obţinerea autorizaţiei de funcţionare.


Pentru înfiinţarea, amenajarea şi dotarea grădiniţelor cu profil sportiv, beneficiarii de susţinere financiară au obligaţia de a asigura locuri gratuite într-o cotă procentuală de cel puţin 4% din
numărul total de preşcolari înmatriculaţi, pe o perioadă de 4 ani de la obţinerea autorizaţiei de funcţionare. Copiii cu dizabilităţi vor avea prioritate la înscrierea pe locurile gratuite.

Beneficiarii de susţinere financiară au obligaţia de a asigura pentru grădiniţele cu profil sportiv un program prelungit de activitate zilnică, precum şi funcţionarea acestora pe tot parcursul anului calendaristic, inclusiv pe perioada vacanţelor.
De asemnea, beneficiarii de susţinere financiară au obligaţia de a asigura accesul copiilor la un tarif accesibil.

Categoriile de cheltuieli eligibile, respectiv cheltuielile pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului şi cheltuielile pentru investiţia de bază sunt:
a) cheltuieli pentru amenajarea terenurilor sportive;
b) cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;
c) cheltuieli pentru construcţia şi/sau amenajarea grădiniţelor;
d) cheltuieli privind dotarea grădiniţelor.

Proiectele de investiţii beneficiare ale acestui program trebuie să fie realizate în cel mult 24 de luni de la încheierea acordului de finanţare. În cazul în care investiţia nu este finalizată în termenul prevăzut de 24 luni, beneficiarul va rambursa ajutorul nerambursabil.

Selecţia proiectelor eligibile va fi efectuată de către o comisie de selecţie, in ordinea depunerii şi în limita bugetului anual alocat schemei, pe principiu „primul venit, primul servit”.
Comisia de selecţie va purta denumirea de Comisia „Investim în copii, investim în viitor” si va fi formată din 5 membri, dintre care unul va fi preşedinte, numiţi prin ordin de preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, dintre personalităţi marcante ale sportului românesc şi din domeniul educaţiei.

Prezenta schemă de ajutor de stat are caracter multianual şi se derulează până la data de 31.12.2020.

Plăţile aferente ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se vor efectua până cel târziu la doi ani de zile după finalizarea proiectului.

Bugetul maxim al schemei este de 2.350 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 500 milioane euro, defalcate astfel :
a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri de finanţare pentru perioada 2019-2020;
b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2019-2022.Call Now Button