SPRIJIN FINANCIAR ACORDAT PENTRU INVESTIŢII ÎN ÎNTREPRINDERI

Operaţiunea 1.1.1 „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”, adresată întreprinderilor face parte din Axa Prioritara 1 „Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient”, Domeniul Major de Intervenţie 1 a Programului Operaţional Sectorial ”Creşterea Competitivităţii Economice”. 


Solicitanţii eligibili pentru această operaţiune sunt întreprinderile mici, mijlocii şi mari, înregistraţi legal în România în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale (republicată, cu modificările şi completările ulterioare) şi care îşi desfăşoară activitatea în România.
Proiectul trebuie să conţină activităţi eligibile încadrate (conform CAEN – rev. 2), după cum urmează:

 

Operaţiunea 1.1.1 „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”, adresată întreprinderilor face parte din Axa Prioritara 1 „Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient”, Domeniul Major de Intervenţie 1 a Programului Operaţional Sectorial ”Creşterea Competitivităţii Economice”.

CONDIŢII DE ELIGIBILITATE
Solicitanţii eligibili pentru această operaţiune sunt întreprinderile mici, mijlocii şi mari, înregistraţi legal în România în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale (republicată, cu modificările şi completările ulterioare) şi care îşi desfăşoară activitatea în România.
Proiectul trebuie să conţină activităţi eligibile încadrate (conform CAEN – rev. 2), după cum urmează:

 • B – Industria extractivă (cu excepţia codurilor 051 – Extracţia cărbunelui superior, 052 – Extracţia cărbunelui inferior, 061 – Extracţia petrolului brut, 062 – Extracţia gazelor naturale, 0721 – Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu, 0892 – Extracţia turbei, 091 – Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale, 099 – Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor);
 • C – Industria prelucrătoare (cu excepţia codurilor 101 – Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne, 102 – Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor, 103 – Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor, 104 – Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale, 105 – Fabricarea produselor lactate, 106 – Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon, 107 – Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase, 108 – Fabricarea altor produse alimentare, 109 – Fabricarea preparatelor pentru hrană animalelor, 110 – Fabricarea băuturilor, 120 – Fabricarea produselor din tutun, 191 – Fabricarea produselor de cocserie, 192 Fabricarea produselor obţinute prin prelucrarea ţiţeiului, 2051 – Fabricarea explozivilor, 206 – Fabricare fibrelor sintetice şi artificiale, 241 – Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje, 242 – Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea din oţel, 243 – Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oţelului, 2451 – Turnarea fontei, 2452 – Turnarea oţelului, 254 – Fabricarea armamentului şi muniţiei, 2591 – Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel, 301 – Construcţia de nave şi bărci, 304 – Fabricarea vehiculelor militare de luptă, 331 – Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor, 332 – Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale);
 • E – Distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (cu excepţia codurilor 360 – Captarea, tratarea şi distribuţia apei, 370 – Colectarea şi epurarea apelor uzate, 381 – Colectarea deşeurilor, 382 – Tratarea şi eliminarea deşeurilor, 390 – Activităţi şi servicii de decontaminare);
Nota: In cazul solicitantilor Intreprinderi mari se va demonstra Efectul stimulativ 
Justificarea efectulului stimulativ al finanţării
În cazul întreprinderilor mari, propunerile de proiecte trebuie să demonstreze efectul stimulativ al finanţării. În acest sens cererea de finanţare şi documentele însoţitoare trebuie să conţină date suficiente din care să rezulte îndeplinirea a cel puţin unuia din următoarele criterii în condiţiile acordării finanţării:
 • o creştere substanţială a dimensiunii proiectului/activităţii, ca urmare a finanţării nerambursabile primite: creşterea costurilor totale ale proiectului (fără diminuarea cheltuielilor suportate de către beneficiar din fonduri proprii o dată cu primirea finanţării), comparativ cu situaţia în care nu s-a beneficiat de finanţare; creşterea numărului de angajaţi implicaţi în activităţile proiectului;
 • o creştere substanţială a domeniului de aplicare al proiectului/activităţii ca urmare a finanţării: creşterea numărului de rezultate obţinute pe proiect (brevete/tehnologii aplicate, produse, procese şi servicii noi/îmbunătaţite, etc); realizarea unui proiect mai ambiţios caracterizat de o probabilitate mai mare de impact economic, dar şi de o probabilitate mai mare de eşec (legată de riscuri mai mari asumate prin proiectul de investiţii, de desfăşurarea pe termen mai lung a proiectului, de incertitudinea privind rezultatele acestuia);
 • o creştere substanţială a valorii totale a cheltuielilor suportate de beneficiar pentru proiect/activitate ca urmare a finanţării: creşterea cheltuielilor totale de investiţii în echipamente/utilaje ale beneficiarului creşterea cheltuielilor investiţii ale beneficiarului ca procent din cifra totală de afaceri;
 • o creştere substanţială a ritmului de finalizare a proiectului/activităţii în cauză: o perioadă mai scurtă de timp pentru terminarea proiectului în comparaţie cu acelaşi proiect realizat fără finanţare nerambursabilă (îndeplinirea acestui criteriu trebuie însoţită de îndeplinirea a cel puţin unui alt criteriu dintre criteriile a, b şi c, pentru ca efectul stimulativ să fie demonstrat).
TIPURI DE PROIECTE
În cadrul acestui apel se finanţează următoarele tipuri de proiecte:
 • extinderea unei linii de productie existente pentru creşterea capacităţii de producţie prin achizitie de utilaje si echipamente si imobilizãri necorporale,
 • diversificarea producţiei, prin realizarea de noi produse prin achizitie de utilaje si echipamente si imobilizãri necorporale
 • modernizarea instalaţiilor în scopul creşterii eficienţei şi randamentului prin dotări cu echipamente şi instalaţii înalt tehnologizate, automatizarea procesului de fabricaţie, introducerea de noi tehnologii de producţie prin achizitie de utilaje si echipamente si imobilizãri necorporale.
 • demararea unei noi unităţi sau diversificarea activităţii unei unităţi, cu condiţia ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă;
 • achiziţionarea de active aparţinând unei unităţi care a fost închisă sau care ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată şi care este achiziţionată de un investitor care nu are legătură cu vânzătorul, cu condiţia ca noua activitate ce urmează a fi desfăşurată utilizând activele dobândite să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată în unitatea respectivă înainte de achiziţie;
 • construcţii/achiziţii construcţii industriale (hale) necesare pentru amplasarea echipamentelor / instalaţiilor achizitionate în cadrul proiectelor.

 VALOAREA MAXIMĂ A FINANŢĂRII NERAMBURSABILE

 • 4,5 milioane euro (echivalent în lei) pe proiect pentru întreprinderi mari pentru investiţii
 •  1,5 milioane euro (echivalent în lei) pe proiect pentru IMM pentru investiţii
 • maxim 10% din valoarea pentru investitii (echivalent în lei) pe proiect pentru consultanţă în favoarea IMM-urilor

DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
Durata de implementare a proiectului este cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi data ultimei plăţi efectuate de beneficiar şi nu trebuie să depăşească 31.12.2015.

RATA MAXIMĂ A FINANŢĂRII NERAMBURSABILE 

1. pentru întreprinderi mari

 • 15% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunea Bucureşti;
 • 35% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunile Ilfov şi Vest
 • 50% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunile de dezvoltare Nord-Est, Nord-Vest, Sud, Sud-Vest, Sud-Est si Centru).

2. pentru întreprinderi mijlocii

 • 25% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunea Bucureşti;
 • 45% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunile Ilfov şi Vest
 • 60% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în celelalte 7 regiuni de dezvoltare (Nord-Est, Nord-Vest, Sud, Sud-Vest, Sud-Est si Centru).

3. pentru întreprinderi mici

 • 35% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunea Bucureşti;
 • 55% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunile Ilfov şi Vest
 • 70% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în celelalte 7 regiuni de dezvoltare (Nord-Est, Nord-Vest, Sud, Sud-Vest, Sud-Est si Centru).

CHELTUIELI ELIGIBILE

 • Cheltuieli pentru achiziţia de bunuri din categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar (imobilizări corporale) precum:
  • Achiziţia de instalaţii şi echipamente – cu excepţia leasing-ului financiar
  • Achiziţia – cu excepţia leasing-ului financiar – de mijloace de transport tehnologice care sunt strict necesare pentru şi legate de ciclul de producţie (doar pentru codul CAEN B – Industria extractivă – produse neenergetice).
 • Cheltuieli pentru achiziţia de imobilizări necorporale – cu excepţia leasing-ului financiar (maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile) precum:
  • Aplicaţii informatice strict legate de proiect
  • Brevete, licenţe şi know-how, soluţii tehnice nebrevetate, incluzând software pentru procesul de producţie şi cerinţele manageriale ale întreprinderii, toate legate direct de procesul de producţie aferent proiectului.
 • Cheltuieli aferente lucrărilor de construcţii/ achiziţii construcţii industriale (hale), în condiţiile în care acestea sunt necesare pentru amplasarea şi funcţionarea echipamentelor/instalaţiilor achiziţionate în cadrul proiectului.
 • Cheltuieli pentru asigurarea serviciilor de consultanţă, numai pentru întreprinderi mici şi mijlocii


Call Now Button