PROGRAMUL REGIONAL SUD MUNTENIA Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor (ghid final)

Bugetul alocat: 144 milioane euro.

Perioadă estimată depunere cereri de finanțare: martie – mai 2024.

Obiectivul principal al programului îl reprezintă sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi întreprinderilor mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia.

Acest apel de proiecte se aplică investițiilor realizate în cele șapte județe din regiunea Sud-Muntenia, respectiv: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman, de către microîntreprinderile, întreprinderile mici și întreprinderile mijlocii non agricole din mediul rural și din mediul urban, inclusiv din satele aparținătoare acestora.

Acțiunile indicative se referă la sprijinirea prin:

 • investiții în active corporale și necorporale;
 • activități specifice economiei circulare;
 • activități specifice internaționalizării;
 • activități specifice certificării și omologării produselor și serviciilor;
 • activități de digitalizare, drept activități conexe, ca parte a unui proiect integrat.

În cadrul prezentului apel se aplică măsura de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis în scopul dezvoltării microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi întreprinderilor mijlocii în cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027.

Valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile este:

 • 500.000 de Euro dacă veniturile solicitantului, aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare sunt mai mici de 50.000 de euro;
 • De 10 ori mai mare decât veniturile solicitantului, aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare, dar nu mai mare de 3.000.000 de euro.

Valoarea minimă a asistenței financiare nerambursabile solicitate pentru un proiect, este de 300.000 euro.

În cadrul acestui apel se stabilesc următoarele praguri de excelență: 

          – 90 de puncte pentru primele 60 de zile de la data de începere a depunerii proiectelor în cadrul apelului;

          – 85 de puncte pentru cea de-a treia lună a apelului;

          – 80 de puncte pentru cea de-a patra lună a apelului.

Intensitatea maxima admisa a ajutorului de stat pentru investiții inițiale (%)

Județ

Categoria de întreprinderi

Microîntreprinderi

Mici

Mijlocii

ARGEȘ

75%

70%

60%

CĂLĂRAȘI

75%

75%

70%

DÂMBOVIȚA

75%

70%

60%

GIURGIU

75%

70%

60%

IALOMIȚA

75%

75%

70%

PRAHOVA

75%

75%

75%

TELEORMAN

75%

75%

70%

 

Finanţarea nerambursabilă maximă acordată ca ajutor de minimis este de 100% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanţabile prin ajutor de minimis, cu respectarea plafonului de minimis de 200.000 de euro și a ratei forfetare.

Criterii eligibilitate

 • Solicitantul de finanțare nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare – 2023 și în anul fiscal anterior, respectiv 2022 și a înregistrat profit din exploatare;
 • Solicitantul de finanțare are autorizat codul CAEN eligibil vizat de investiție, la locul de implementare a proiectului, sediul social principal sau secundar al solicitantului, indiferent dacă acesta desfășoară sau nu activitate pe respectivul cod CAEN

Sau
În situația în care investiția pentru care se solicită finanțare presupune înființarea unui punct de lucru nou, la momentul depunerii cererii de finanțare solicitantul de finanțare are:

 1. codul CAEN eligibil vizat de investiție autorizat fie la sediul social/punctele de lucru existente, fie la terți, iar solicitantul de finanțare își asumă ca la finalul etapei de implementare, să facă dovada autorizării codului CAEN inclusiv la locul de implementare a proiectului.

Sau
ii. codul CAEN eligibil vizat de investiție înscris în actul constitutiv, iar solicitantul de finanțare își asumă ca la finalul etapei de implementare să facă dovada autorizării codului CAEN la locul de implementare a proiectului.

 • Solicitantul de finanțare a obținut venituri aferente clasei CAEN, pentru care solicită finanțare, în anul anterior depunerii cererii de finanțare;
 • Solicitantul de finanțare are un drept legal asupra locului de implementare a proiectului, teren și/sau clădire, care îi conferă dreptul de a realiza investiția propusă;
 • Imobilul, teren și/sau clădire este liber de orice sarcini sau interdicții sau limitări legale care afectează implementarea proiectului;
 • Investiţia se va realiza În Regiunea Sud Muntenia;
 • Investiţia trebuie să vizeze domeniul de activitate eligibil al solicitantului, ce face obiectul proiectului. Activităţile propuse prin proiect, trebuie să vizeze un singur domeniu de activitate (clasă CAEN) care constituie obiectul proiectului.

Activități eligibile:

Activitățile eligibile ce vor conduce la îmbunătățirea capacităților tehnice, industriale și organizaționale pentru dezvoltarea de produse și servicii sunt:

 • Activități specifice updatării tehnologice;
 • Activități specifice economiei circulare (ex. revalorificarea materiilor prime, materialelor și produselor, valorificarea deșeurilor și produselor secundare proprii prin simbioză industrială, etc);

 

 • Activitați specifice internaționalizării (ex. acces la servicii de intrare pe piețe internaționale/Piața Unică pentru identificare de oportunități de afaceri, parteneri și furnizare de asistență specializată pentru norme și reglementări, participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc.);
 • Activități specifice certificării și omologării proceselor și produselor/ serviciilor (inclusi metodologii și proceduri de management și producție);
 • Activități de digitalizare a microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, drept activități conexe, ca parte a unui proiect integrat.

Activitatea de bază:

În cadrul prezentului apel de proiecte, activitatea de bază cuprinde investiții în active corporale și necorporale în vederea updatării tehnologice, ce vor conduce la îmbunătățirea capacităților tehnice, industriale și organizaționale pentru dezvoltarea de produse:

          – activități specifice updatării tehnologice;

          – activități specifice economiei circulare;

          – activități specifice internaționalizării;

          – activități specifice certificării și omologării proceselor și produselor/ serviciilor;

          – comunicarea și vizibilitatea aferente proiectului.

Activități neeligibile:

Nu vor fi finanțate proiectele care presupun doar activități de tipul:

          – Investiții doar în active necorporale;

          – Proiectele care propun lucrări pentru care nu este necesară autorizația de construire;

          -Proiectele care includ doar investiţii în activități de digitalizare a microîntreprinderilor,  întreprinderilor mici și întreprinderlor mijlocii;

          – Simpla înlocuire a unor active.

În cadrul prezentului apel de proiecte, sunt eligibile categoriile de cheltuieli prezentate mai jos.

           Cheltuieli cu lucrări de construire, extindere spatii de producție/prestare de servicii;

           Cheltuieli cu echipamente, dotări;

           Cheltuieli cu active necorporale;

           Cheltuieli cu serviciile.

Pentru a fi eligibile, activele necorporale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulative:

          (i) să fie utilizate exclusiv în cadrul unităţii care primeşte ajutorul;

          (ii) să fie amortizabile;

          (iii) să fie achiziţionate în condiţiile pieţei de la terţi care nu au legături cu beneficiarul ajutorului;

          (iv) să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum 3 de la data efectuării plății finale în cadrul proiectului sau de la data finalizării investițiilor, oricare dintre acestea survine ultima.

Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăşi 10% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

Categoriile de cheltuieli eligibile finanţabile prin ajutor de minimis sunt cheltuieli sub formă de rată forfetară de 5% din costurile directe aferente investiției inițiale,  din categoriile celor de mai jos:

 1. a) Cheltuieli pentru Consultanța (conform cap. 3 – Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică subcap. 3.6 Organizarea procedurilor de achiziție, subcap. 3.7.1 – Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii inclusiv cheltuielile pentru întocmirea rapoartelor de expertiză contabilă, subcap. 3.7.2- Audit financiar, , din Devizul General;
 2. b) Cheltuieli cu activităţile obligatorii de comunicare și vizibilitate aferente proiectului (conform cap. 5 – Alte cheltuieli, subcap. 5.4 – Cheltuieli pentru informare şi publicitate din Devizul General);
 3. c) Comisioane, cote, taxe (conform cap. 5 – Alte cheltuieli, subcap. 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului din Devizul General);
 4. d) Cheltuieli cu activități de internationalizare (cheltuielile cu participarea la târguri, misiuni comerciale, expoziţii în calitate de expozant: taxa de participare, închirierea stand-ului, transportul și cazarea pe perioada evenimentului pentru maximum 2 delegaţi, transportul și depozitarea mostrelor şi materialelor promoţionale).

Este eligibilă taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislaţiei naţionale în domeniul fiscal şi nerecuperabilă conform prevederilor art. 64 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021, aferentă cheltuielilor eligibile.

 

https://2021-2027.adrmuntenia.ro/varianta-consolidata-a-ghidurilor-destinate-mediului-privat-din-regiunea-sudmunt/article/136

https://2021-2027.adrmuntenia.ro/

Distribuie acest articol

Recente

Despre AVISSO

Echipa AVISSO

Încrederea, responsabilitatea și integritatea sunt valorile prin intermediul cărora AVISSO investește în parteneriate durabile care aduc plus valoare comunității de afaceri. 

NEWSLETTER

Abonează-te pentru fi la curent cu cele mai importante noutăți AVISSO