PROGRAMUL REGIONAL SUD-MUNTENIA Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntreprinderilor și întreprinderilor mici (ghid final)

Bugetul alocat: 47 milioane euro.

Perioadă estimată depunere cereri de finanțare: martie – mai 2024.

Obiectivul principal al programului îl reprezintă sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi întreprinderilor mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia.

Acest apel de proiecte se aplică investițiilor realizate în cele șapte județe din regiunea Sud-Muntenia, respectiv: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman, de către microîntreprinderile, întreprinderile mici și întreprinderile mijlocii non agricole din mediul rural și din mediul urban, inclusiv din satele aparținătoare acestora.

Acțiunile indicative se referă la sprijinirea prin:

 • investiții în active corporale și necorporale;
 • activități specifice economiei circulare;
 • activități specifice internaționalizării;
 • activități specifice certificării și omologării produselor și serviciilor;
 • activități de digitalizare, drept activități conexe, ca parte a unui proiect integrat.

Valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile este de 200.000 euro.

Valoarea minimă a asistenței financiare nerambursabile solicitate pentru un proiect, este de 50.000 euro.

Finanţarea nerambursabilă maximă acordată ca ajutor de minimis este de 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanţabile prin ajutor de minimis, cu respectarea plafonului de minimis de 200.000 de euro.

Criterii eligibilitate:

 • Solicitantul este societate societate comercială, se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau a întreprinderilor mici;
 • Nu a avut activitatea suspendată oricând în anul curent 2023 sau în anul fiscal anterior 2022;
 • A înregistrat profit din exploatare în anul anterior depunerii cererii de finanțare;
 • Solicitantul are codul CAEN, pentru care solicită finanțare, autorizat la momentul depunerii cererii de finanțare;
 • Solicitantul de finanțare are un drept legal asupra locului de implementare a proiectului, teren și/sau clădire, care îi conferă dreptul de a realiza investiția propusă;
 • Imobilul, teren și/sau clădire este liber de orice sarcini sau interdicții sau limitări legale care afectează implementarea proiectului;
 • Investiţia se va realiza În Regiunea Sud Muntenia;
 • Investiţia trebuie să vizeze domeniul de activitate eligibil al solicitantului, ce face obiectul proiectului. Activităţile propuse prin proiect, trebuie să vizeze un singur domeniu de activitate (clasă CAEN) care constituie obiectul proiectului

Activități eligibile:

Activitățile eligibile ce vor conduce la îmbunătățirea capacităților tehnice, industriale și organizaționale pentru dezvoltarea de produse și servicii sunt:

 • activități specifice updatării tehnologice;
 • activități specifice economiei circulare (ex. revalorificarea materiilor prime, materialelor și produselor, valorificarea deșeurilor și produselor secundare proprii prin simbioză industrială, etc);
 • activități specifice internaționalizării (ex. acces la servicii de intrare pe piețe internaționale/Piața Unică pentru identificare de oportunități de afaceri, parteneri și furnizare de asistență specializată pentru norme și reglementări, participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc.);
 • activități specifice certificării și omologării proceselor și produselor/ serviciilor (inclusi metodologii și proceduri de management și producție);
 • activități de digitalizare a microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, drept activități conexe, ca parte a unui proiect integrat.

Toate aceste activități vor fi finanțate prin investiții în active corporale (includerea în proiect este obligatorie) și necorporale.

 

În cadrul prezentului apel de proiecte, activitatea de bază cuprinde investiții în active corporale și necorporale în vederea updatării tehnologice, ce vor conduce la îmbunătățirea capacităților tehnice, industriale și organizaționale pentru dezvoltarea de produse:

 • activități specifice updatării tehnologice;
 • activități specifice economiei circulare;
 • activități specifice internaționalizării;
 • activități specifice certificării și omologării proceselor și produselor/ serviciilor;
 • comunicarea și vizibilitatea aferente proiectului.

Activități neeligibile:

 • Nu sunt eligibile investiții doar în active necorporale.
 • Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiţii în activități de digitalizare a microîntreprinderilor și întreprinderilor mici.
 • Nu sunt eligibile proiectele care propun lucrări pentru care nu este necesară autorizația de construire

Categoriile de cheltuieli eligibile, finanțabile prin ajutorul de minimis în cadrul prezentului apel de proiecte sunt:

 • Cheltuieli cu lucrări de construire, extindere spatii de producție/prestare de servicii.
 • Cheltuieli cu echipamente, dotări
 • Cheltuieli cu active necorporale
 • Cheltuieli cu serviciile.

În cadrul prezentului apel de proiecte, sunt eligibile categoriile de cheltuieli prezentate mai jos:

CAP. 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

    1.2 Amenajarea terenului

Se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în: demolări, demontări, dezafectări, defrişări, colectare, sortare şi transport la depozitele autorizate al deşeurilor rezultate, sistematizări pe verticală, accesuri/ drumuri/ alei/ parcări/ drenuri/ rigole/ canale de scurgere, ziduri de sprijin, drenaje, epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă, lucrări pentru pregătirea amplasamentului.

    1.3  Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială

    Se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului și de aducere la starea inițială.

    1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor (devieri reţele de utilităţi din amplasament)

Cheltuielile pentru asigurarea devierii/protectiei utilităților.

CAP. 2  Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

Cheltuielile pentru asigurarea utilităților trebuie să se refere strict la cheltuieli necesare pentru funcționarea obiectivului de investițe din cererea de finanțare.

CAP.3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

    3.6. Organizarea procedurilor de achiziție   

Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru serviciile de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică.

    3.7. Consultanţă  

    3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii, inclusiv cheltuielile pentru elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri.

    3.7.2. Auditul financiar

CAP. 4  Cheltuieli pentru investiţia de bază

    4.1. Construcţii şi instalaţii

Cuprinde cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie (cheltuielile aferente activităților prevăzute la punctul 5.2.2 din ghid).

Proiectantul va delimita obiectele de construcţii din cadrul obiectivului de investiţii şi va nominaliza cheltuielile pe fiecare obiect.

Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcţie se regăsesc în devizul pe obiect.

   4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale

Cuprinde cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora.

   4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj

Cuprinde cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale.

   4.4. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport

Cuprinde cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj, precum şi a echipamentelor de transport, inclusiv tehnologic.

   4.5. Dotări

Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe, sunt  necesare implementarii proiectului şi respectă prevederile contractului de finanţare.

Sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar, cu obligativitatea mentinerii acestora pe toata perioada de durabilitate a proiectului.

  4.6. Active necorporale

Cuprinde investiții în brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare; investiţii în realizarea de instrumente de comercializare on-line.

CAP. 5 Alte cheltuieli

    5.1. Organizare de şantier

Se cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare în vederea creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de construcţii-montaj.

    5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier

În această secțiune se cuprind cheltuielile aferente realizarii unor constructii provizorii sau amenajări la construcții existente:

 • Lucrări de constructii provizorii de vestiare, barăci, spații de lucru pentru personalul din șantier, grupuri sanitare, împrejmuiri, pichete de incendiu.
 • Construiri provizorii de rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, fundaţii pentru macarale, platfome tehnologice, reţele electrice de iluminat şi forţă, căi de acces, branşamente/racorduri la utilităţi, amplasare panouri de prezentare.
 • Cheltuielile de desfiinţare a organizării de şantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială la terminarea executiei lucrărilor (cu excepția celor prevăzute la categora 1.3 de mai sus).

 

    5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier

În această categorie se cuprind cheltuieli pentru:

 • închirierierea de vestiare/baraci/ spatii de lucru pentru personalul din șantier, grupuri sanitare, obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare aferente lucrărilor de organizare de şantier, taxe de amplasament, închirieri semne de circulaţie, contractele de asistenţă cu poliţia rutieră, contract temporar cu furnizorul de energie electrică, cu unităţi de salubrizare, taxe depozit ecologic, costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de execuţie a lucrărilor, paza santierului, chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public, costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de execuţie a lucrărilor

 

    5.2. Comisioane, cote si taxe 

În această categorie se cuprind cheltuieli pentru:

– cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată.

– cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor – CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor;

– taxe pentru eliberarea certificatului de urbanism și a autorizaţiei de construire/ desfiinţare/ organizare de șantier.

    5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute

Se consideră eligibile dacă vor fi detaliate corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile cuprinse la subcapitolele 1.2 – Amenajare teren, 1.3 – Amenajare pentru protecția mediului,1.4 – Relocare utilități, 2 – Asigurarea utilitatilor necesare,  4 – Cheltuieli pentru investiția de bază.

Cheltuielile diverse şi neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuţiei.

    5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate

Activitățile obligatorii de comunicare și vizibilitate aferente proiectului vor fi în conformitate cu prevederile contractului de finanţare și cu prevederile Ghidului de Identitate Vizuală.

CAP. 6  Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

    6.1 Pregătirea personalului de exploatare – instruirea personalului care va utiliza produsele implementate/achiziționate și cel care va asigura mentenanță.

    6.2 Probe tehnologice și teste.

Este eligibilă taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal şi nerecuperabilă conform prevederilor art. 64 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021, aferentă cheltuielilor eligibile.

 

https://2021-2027.adrmuntenia.ro/varianta-consolidata-a-ghidurilor-destinate-mediului-privat-din-regiunea-sudmunt/article/136

https://2021-2027.adrmuntenia.ro/

Distribuie acest articol

Recente

Despre AVISSO

Echipa AVISSO

Încrederea, responsabilitatea și integritatea sunt valorile prin intermediul cărora AVISSO investește în parteneriate durabile care aduc plus valoare comunității de afaceri. 

NEWSLETTER

Abonează-te pentru fi la curent cu cele mai importante noutăți AVISSO